Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Familiepraksis når leddgikt blir en del av husholdet

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Wenche Bjarnedotter Sørfonden

Journal: Nordisk Tidsskrift for Helseforskning
ISSN 1504-3614

Volume: 7;
Issue: 1;
Start page: 3;
Date: 2011;
Original page

Keywords: leddgikt | kronisk lidelse | kjønnsroller og familie

ABSTRACT
Hensikten med studiet er å få innsikt i og forståelse for ekteparenes opplevelse ved kronisk sykdom, i denne sammenhengen avgrenset til sykdomsgruppen leddgikt. Artikkelen baserer seg på en kvalitativ studie forankret innenfor en hermeneutisk forskningstradisjon, hvor ni ektepar som har erfaringer med å leve med leddgikt ble intervjuet. Kvalitative intervju gav innblikk i hvordan sykdommen innvirker på familieliv, relasjoner og utfordringer som må mestres i hverdagen. ”Det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret” er fremdeles nærværende, og kan være både en trussel og en ressurs når den ene ektefellen lever med leddgikt. Det er en utfordring for familien å finne en balanse mellom å normalisere livsførselen og tilpasse livsstilen til de krav og begrensinger langvarig sykdom setter.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?