Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Farmakoekonomika inhibitorów Gp IIb/IIIa w niestabilnej chorobie niedokrwiennej serca

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Maciej Niewada | Krzysztof J. Filipiak | Ewa Kowalik

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 3;
Issue: 4;
Start page: 337;
Date: 2001;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: kosztowa efektywność | koszt dodatkowego roku życia | tirofiban | eptifibatid

ABSTRACT
W pracy przedstawiono wyniki badań farmakoekonomicznych oceniających efektywność i koszty stosowania inhibitorów Gp IIb/IIIa (tirofibanu i eptifibatidu) w niestabilnej chorobie niedokrwiennej serca i planowych zabiegach na naczyniach wieńcowych. W poprzedniej części szeroko omówiono aspekty farmakoekono-miczne okołozabiegowego stosowania abciximabu. W oparciu o badania kliniczne i analizy farmakoekono-miczne porównano liczbę chorych, którą należy leczyć tirofibanem lub eptifibatidem aby zapobiec jednemu zgonowi lub zawałowi serca w ciągu 30 dni oraz kosztową efektywność stosowania tych leków. Koszty stosowania tirofibanu i eptifibatidu u chorych z niestabilną chorobą niedokrwienną serca lub zawałem bez za-łamka Q są porównywalne, natomiast ich kosztowa efektywność kształtowała się odmiennie w poszczególnych badaniach klinicznych. Inhibitory Gp IIb/IIIa mogą być lekami kosztowo efektywnymi w grupie chorych wysokiego ryzyka ostrych epizodów wieńcowych. Konieczne są kolejne prospektywne badania i analizy far-makoekonomiczne umożliwiające identyfikację pacjentów odnoszących największe korzyści kliniczne i ekonomiczne ze stosowania inhibitorów Gp IIb/IIIa.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program