Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Fisieke aktiwiteit en uitbranding se verband met die gesondheidstatus van vroulike bestuurslui

ADD TO MY LIST
 
Author(s): L. I. Dreyer | E. C. le Roux | J. M. Loots | G. L. Strydom

Journal: South African Journal of Industrial Psychology
ISSN 0258-5200

Volume: 28;
Issue: 3;
Date: 2002;
Original page

ABSTRACT
The relationship of physical activity and burnout with the health status of female executives.The purpose of this study was, firstly, to investigate the relationship between burnout and health status. Secondly, the purpose was to determine the effect of physical activity on the possible burnout-health-relationship. The subjects included 278 female executives. The results indicated that low burnout scores were concomitant with a good health status. The results also indicated that physical activity had no influence on the relationship between burnout and health status. Burnout, on the other hand, showed a negative relationship with health status, independent of the level of participation in physical activity Opsomming Die doel van hierdie studie was eerstens om die verband tussen uitbranding en gesondheidstatus by ‘n groep vroulike bestuurslui te bestudeer. Tweedens is ondersoek of deelname aan fisieke aktiwiteit enige invloed het op die moontlike uitbrandings-gesondheidstatus-verwantskap. Die proefpersone was 278 vroulike bestuurslui. Uitbranding toon ‘n direkte en statisties betekenisvolle (p(0.05) verband met gesondheidstatus. Hoe laer die uitbrandingspunt, hoe beter was die gesondheidstatus van die respondente. Uitbranding toon verder in die tweerigtingvariansie-analise onafhanklik van deelname aan fisieke aktiwiteit ‘n statisties betekenisvolle (p(0.05) verband met gesondheidstatus. In kontras hiermee het fisieke aktiwiteit by al drie die uitbrandingsgroepe geen verband met gesondheidstatus vertoon nie.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?