Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Fotografia i diversitat cultural. Claus interpretatives Photography and cultural diversity. Clues for interpretation Fotografía y diversidad cultural. Claves interpretativas

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Eduard Bertran

Journal: Temps d'Educació
ISSN 2014-7351

Issue: 36;
Start page: 31;
Date: 2009;
Original page

ABSTRACT
La fotografia com a mitjà de comunicació té una sèrie de codis i principis bàsics sobre els quals es regeix. Quan la fotografia la trobem dins de la pàgina d’un diari, ja no podem valorar-la individualment i cal tenir en compte la relació que s’estableix entre fotografia i text. En aquest article veurem com establim les relacions visuals entre immigrant i autòcton, com tractem els estereotips i com podem normalitzar la immigració a través de la fotografia. ____________________________________ La photographie en tant que moyen de communication est régie par un ensemble de codes et de principes de base. Celle que l’on trouve dans les pages d’un journal ne peut pas être évaluée individuellement, il faut en effet tenir compte de la relation qui existe entre la photo et le texte. Dans cet article, nous verrons comment on établit des relacions visuelles entre immigrant et autochtone, comment on traite les stéréotypes et comment on peut «normaliser» l’immigration au travers de la photographie.Photography as a means of communication is based on a series of codes and principles. When we see a photograph on a newspaper page, we can no longer judge it individually; we have to consider the relationship between the photograph and the text. This article describes how the visual relationships between immigrants and locals are established, how we deal with stereotypes, and how we can ‘normalize’ immigration through photography.La fotografía como medio de comunicación, tiene una serie de códigos y principios básicos sobre los que regirse. Cuando encontramos la fotografía dentro de la página de un diario, ya no podemos valorarla individualmente, porque hay que tener en cuenta la relación que se establece entre fotografía y texto. En este artículo veremos cómo establecemos las relaciones visuales entre inmigrante/autóctono, cómo tratamos los estereotipos y cómo podemos “normalizar” a la inmigración a través de la fotografía.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?