Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Framveksten av psykiske helsetjenester i Nord med et blikk på sykepleiens utvikling og bidrag

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Åshild Fause

Journal: Nordisk Tidsskrift for Helseforskning
ISSN 1504-3614

Volume: 9;
Issue: 1;
Start page: 105;
Date: 2013;
Original page

Keywords: Sinnssykepleie | psykiatrihistorie | sinnssykeomsorg | psykiatrisk sykepleie | psykisk helsefag | fagutvikling | husholdets praksis

ABSTRACT
Essayet handler om framveksten av psykiske helsetjenester i Troms og Finnmark fra 1848 til 2010 med et blikk på sykepleiens bidrag til utvikling av feltet.  Til grunn for studien ligger både klausulert kildemateriale, statistikk, fagartikler og forskning.  Framstillinga er periodisert ut fra en analyse av sentrale trekk og kjennetegn ved den daglige ivaretakelsen av mennesker med psykiske lidelser og det kunnskapsgrunnlaget virksomheten kvilte på.  Fokus er retta mot utvikling og endring i Troms og Finnmark, men også nasjonale og internasjonale forhold tas med i framstillinga.  Offentlig forpleining utenfor asyl (privatpleie) dominerte feltet fram til Åsgård Sykehus i Tromsø åpna i 1961.  Sjøl om feltet har gjennomgått store endringer, kan en gjenfinne trekk fra tidligere forpleiningsformer i dagens virksomhet.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program