Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Fruita seca i fruita assecada, una especiatitat de l´àrea econòmica catalana-valenciana-balear

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ferrer i Mallol, Maria Teresa

Journal: Anuario de Estudios Medievales
ISSN 0066-5061

Volume: 31;
Issue: 2;
Start page: 883;
Date: 2001;
Original page

Keywords: foodstuffs | nuts | almonds | hazelnuts | chestnuts | walnuts | pine-nuts | dried fruits | figs | raisins | dates | trade | Mediterranean | Catalonia | Majorca | Valencia | Middle East | England | Flanders | Midle Ages | productes d'alimentació | fruita seca | ametlles | avellanes | castanyes | nous | pinyons | fruita assecada | figues | panses | dàtils | comerç | Catalunya | Valencia | Mallorca | Mediterrani | Llevant | Anglaterra | Flandes | Edat Mitjana

ABSTRACT
The article deals about some foodstuffs which are peculiar of the Mediterranean area: nuts (almonds, hazelnuts, chestnuts, walnuts, pine-nuts) and dried fruits (figs, raisins, dates). Hazelnuts, almonds and pine-nuts were basic goods of exportation from Catalonia, Valencia and Majorca both to the East and to Flanders, while raisins and figs were exported specially to Italy and to England and Flanders. Walnuts and chestnuts had a shorter diffusion. Dates, produced in Elx, were also imported from Maghreb and often re-exported. While almonds could be found in the three countries, hazelnuts and pine-nuts were a Catalan product. Figs were dried in the three territories, though Valencia and Majorca produced a little more quantity. Raisins were a valencian speciality. The article is ilustrated with twenty-seven tables that demonstrate the trade of all these products, merchants, contracts, weights and measures.L'article tracta d'uns productes de l'alimentació propis de l'àrea Mediterrània, com ho son la fruita seca (ametlles, avellanes, castanyes, nous i pinyons) i la finita assecada (figues, panses, dàtils). Avellanes, ametlles i pinyons eren productes basics d'exportació de Catalunya, Valencia i Mallorca, tant cap a Orient com cap a Flandes, mentre que panses i figues eren exportades especialment cap a Itàlia i cap a Anglaterra i Flandes. Les nous i les castanyes tenien una difusió mes limitada. Els dàtils, produïts a Elx, eren també importats del Magreb i reexportats després. Mentre que les ametlles es trobaven a tots tres territoris, les avellanes i els pinyons eren una producció catalana. Les figues s'assecaven també a tots tres territoris, però amb predomini del País Valencia i Mallorca i les panses eren una especialitat valenciana. L'article es completa amb vint-i-set quadres en els quals hi és detallat el comerç d'aquests productes. S'indiquen també els noms dels comerciants, la seva nacionalitat, el tipus de contracte comercial, pesos i mesures, etc.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program