Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

La funció directiva - La función directiva - Management

ADD TO MY LIST
 
Author(s): José Luis Bermejo | Elisa Moreu

Journal: Revista Catalana de Dret Públic
ISSN 1885-5709

Issue: 45;
Start page: 76;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Administració pública | empleats públics | personal directiu.

ABSTRACT
En aquest article s'analitza el règim jurídic de la funció directiva a l'Estatut bàsic de l'empleat públic posant en relleu les seves insuficiències i proposant solucions de futur, ja que l'Estatut bàsic deixa obert el disseny del directiu públic professional. Perquè la figura del personal directiu encaixi amb èxit en les nostres administracions públiques resulta inajornable adaptar-ne l'estructura organitzativa i establir mecanismes que garanteixin la independència i l'objectivitat del directiu, tan sensible a la canviant conjuntura política.En este artículo se analiza el régimen jurídico de la función directiva en el Estatuto Básico del Empleado Público, poniendo de relieve sus insuficiencias y proponiendo soluciones de futuro, ya que el Estatuto Básico deja abierto el diseño del directivo público profesional. Para que encaje con éxito en nuestras Administraciones públicas la figura del personal directivo, resulta inaplazable adaptar su estructura organizativa y establecer mecanismos que garanticen la independencia y objetividad del directivo, tan sensible a la cambiante coyuntura política.This article analyzes the legal framework of the management system under the Civil Service Basic Statute, highlighting its deficiencies and proposing solutions for the future. Future solutions are possible, since the Basic Statute leaves the design of the professional public manager position open. In order for management personnel to be successfully integrated into government bodies, their organizational structure should be adapted without delay and mechanisms should be expeditiously established to guarantee their independence and objectivity. In an ever changing political environment, the position of manager is an extremely sensitive one.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions