Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Global Imbalances: The Evolution of the Process and Policy Responses

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ryszard Wilczyński

Journal: Contemporary Economics
ISSN 2084-0845

Volume: 2;
Issue: 3;
Start page: 1;
Date: 2008;
Original page

ABSTRACT
W trakcie ostatnich dziesięciu lat gospodarka światowa osiągnęła wysoką dynamikę, która uległa niewielkiemu i krótko trwałemu obniżeniu na początku dekady lat 2000 oraz weszła w kolejną, prawdopodobnie o wiele większą, fazę spowolnienia w 2008 r. Szybki wzrost globalnej gospodarki nie był pozbawiony napięć. Jednym z nich jest narastająca międzynarodowa nierównowaga płatnicza. Na rachunku obrotów bieżących USA wystąpiły rekordowo wysokie deficyty, a w krajach Azji i Bliskie go Wschodu - nadwyżki. Przyczyny i skutki globalnej nierównowagi płatniczej są przedmiotem kontrowersji w kołach akademickich, jak i wśród polityków. Część z nich uważa, że jest ona naturalnym przejawem globalizacji rynków finansowych i mechanizm tych rynków zapewni potrzebne procesy dostosowawcze. Inna część ekonomistów, nawiązując do zawodności rynku, stoi na stanowisku, że niezbędne są korekty w polityce makroekonomicznej najważniejszych gospodarek. Przykładem takich działań jest proces wielostronnych konsultacji uruchomiony przez Między narodowy Fundusz Walutowy. W ramach wielostronnych konsultacji sformułowano właściwy program działań dostosowawczych. Obecnie kluczowe znaczenie ma wdrażanie tego programu przez najważniejsze gospodarki i dostosowanie narodowych priorytetów do priorytetów programu.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program