Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Guzy serca u dzieci

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Beata Kucińska | Bożena Werner | Barbara Wójcicka-Urbańska

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 37;
Issue: 3;
Start page: 279;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: dzieci | guz serca | badanie echokardiograficzne

ABSTRACT
Wprowadzenie: Guzy serca występują u dzieci bardzo rzadko. Celem pracy była ocena obrazu klinicznego i losów dzieci z guzami serca. Materiał i metody: Badaniami objęto 8 dzieci obserwowanych w okresie od 22 miesięcy do 10 lat. Rozpoznanie ustalono od 1 doby do 6 r.ż. U wszystkich wykonano badanie podmiotowe, przedmiotowe, standardowe i 24-godzinne EKG, RTG klatki piersiowej i ECHO-2D. Wyniki: 7 pacjentów było w stanie dobrym, 1 wymagał biernej tlenoterapii. U 4 wysłuchiwano szmer skurczowy, u 2 - niemiarową czynność serca, u 1 stwierdzono hepatomegalię. W EKG u 1 dziecka stwierdzono cechy przerostu lewej komory, u 2 pacjentów - zaburzenia rytmu. W RTG u 4 osób sylwetka serca była powiększona. U 5 dzieci w badaniu echo stwierdzono pojedyncze guzy, w tym u 3 — w prawej komorze serca, a u 2— w lewej komorze. U 3 pacjentów rozpoznano mnogie guzy: u 2 w obu komorach, u 1 — w prawym przedsionku i lewej komorze. U 1 chorego stwierdzono objawy tamponady serca z koniecznością natychmiastowej interwencji kardiochirurgicznej. Spośród 6 dzieci zakwalifikowanych do obserwacji u 1 stwierdzono zanik guza, u 3 — zmniejszenie się rozmiarów guza, a u 2 osób rozmiary guza nie uległy zmianie. U 2 operowanych dzieci wystąpiły powikłania: u jednego zawał prawej komory, a u drugiego - powikłania ze strony oun. U 2 dzieci rozpoznano stwardnienie guzowate. Wnioski: 1. Guzy serca często przebiegają skąpoobjawowo, chociaż mogą powodować zagrożenie życia w przebiegu tamponady lub arytmii. 2. Większość guzów ulega regresji z wiekiem dziecka i nie wymaga leczenia operacyjnego.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions