Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Hayat Bilgisi Dersi Kazanımlarının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi
Investigation of Life Science Objectives in Terms of Values Education

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Cihat YAŞAROĞLU

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 7;
Start page: 849;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: life science gains | values education | affective characteristic hayat bilgisi kazanımları | değerler eğitimi | duyuşsal özellikler

ABSTRACT
By education, it is possible to eliminate or decrease the socialproblems which are growing at present. Educational programs may playan active role for this purpose. It is very important for the preparededucation programs not to leave on chance the gains for the solution ofsuch social problems. While considering the fact that attitudes aredeveloped at an early age, the requirement of the values educationemerges in both gains and content of primary school courses.Examination of the gains in terms of values education programs notonly offers introductory information to the teachers but also generates adata source for curriculum development centers. It should be taken ininto account to provide adequate and balanced distribution of cognitive,affective and psychomotor areas in the prepared training programs. Inthis context, it must be known to what extent of the affectivecharacteristics takes place in the training programs. In this study, thegains in Life Science Education Program analyzed in the term of valueseducation. The study is limited with the second grade’s Life Sciencecurriculum and the exemined values are limited with 27 differenthumanistic values. Life Science in 2nd grades consists of three themeswhich are including a total of 94 gains. At the end of the study, it hascome to a conclusion that in the theme of ‘My School Excitement’ 15values of the 33 values, in the theme of "My Unique home" 9 values of37 and in the theme of "Yesterday, Today and Tomorrow" 7 of 24 valueshave associated with values. Additionally, it is determined that"responsibility" is the most and "peace", "non-violent life" and "morality"are the least values that have been pointed. There is no reference to theexpression of 10 values. Several recommendations based on the resultsof the study are presented. Günümüzde giderek artan toplumsal sorunların ortadan kaldırılması ya da azaltılması eğitim ile olabilir. Eğitim programları bu amaçla etkin bir şekilde rol oynayabilir. Öğrenmelerin tesadüfe bırakılmaması için hazırlanan öğretim programlarında bu tür toplumsal sorunların çözümüne yönelik kazanımlar konulmalıdır. Erken yaşlarda gelişen tutumların kalıcı hale geldiği gerçeği dikkate alındığında, ilkokul derslerinin kazanımlarında ve içeriğinde değerler eğitimine yer verilmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Mevcut programların kazanımlarının değerler eğitimi açısından incelenmesi, öğretmenlere tanıtıcı bilgiler sunabildiği gibi program geliştirme merkezlerine de veri kaynağı oluşturmaktadır. Bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanların hazırlanan eğitim programlarında yeterli ve dengeli bir şekilde dağılım sağlamasına dikkat edilmelidir. Bu bağlamda eğitim programlarında duyuşsal özelliklerin ne ölçüde yer aldığının bilinmesi gerekmektedir. Bu çalışmada Hayat Bilgisi Öğretim Programı’nda yer alan kazanımlar, değerler eğitimi açısından incelenmiştir. Çalışma 2. Sınıf Hayat Bilgisi Öğretim Programı ile incelenen değerler ise 27 farklı insani değer ile sınırlandırılmıştır. Hayat Bilgisi 2. sınıflarda üç tema, temalarda toplam olarak 94 kazanım yer almaktadır. Çalışmanın sonucunda 33 kazanımı bulunan “Okul Heyecanım” temasında 15 kazanımın; 37 kazanımı olan “Benim Eşsiz Yuvam” temasında 9 ve “Dün, Bugün, Yarın” temasında ise 24 kazanımdan 7 kazanımın değerler ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca bütün kazanımlarda en fazla “sorumluluk” değerine en az ise “barış”, “şiddetsiz hayat” ve “ahlak” değerlerine yer verildiği belirlenmiştir. 10 değer ifadesine ise kazanımlarda hiç yer verilmemiştir. Çalışmanın sonuçlarına dayanılarak çeşitli öneriler sunulmuştur.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil