Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Hayatın Değiştiği Yerde Bakkallık
Grocery Which Has Changed In Life Time

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Olcay PULLUKÇUOĞLU YAPUCU

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 7;
Start page: 519;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Grocer | craftsmen | koltuk | mobil | modernization Bakkal | esnaf | koltuk | seyyar | modernleşme

ABSTRACT
If it compared with past XIX. century is an age in which haschanged of life. 520Ottoman Empire tried to struggle politicial problemsin that process by which named modernization age. On the other handif we address in terms of social and economic condition of Ottoman wecould find some differences in that period. When social life andeconomic circumstances changed, cities of Ottoman developed in termsof social and economic position in XIX. century. Not only Ottoman citiesbut also countrysides, bazaars which have changed life timeparticipated in process of transformation. Historians interested in thisimprovement every time. Because it was estimated that transformationof economy and commercial life were affected by foreign capital.Furthermore bazaars of Ottoman even shops were invaded by goods wascome from foreign countries. Sometimes bazaars relocated in developedcities they were renew by themselves to provide inhabitants of cities.Nowadays grocery has lost its advantages for us but groceires andgrocers were important for bazaars and people in past thus they wereable to accomodate for new conditions. This study deals with groceriesof Ottoman. Firstly we’ll cope with their role of commercial life andprocess of their transformation in a changed and modernizatedeconomy beginning from XIX. century. Another topic of this study isgrocery which located in Western Anatolia. Reason of this apporach is adiscourse, in general it is believed that foreign capital more affectedWestern Anatolia than other regions of Ottoman so this area could showimportant examples to evaluate influence of foreign capital.Furthermore same reasons could help us to find trail of development inthis area thus Western Anatolia was chosen by us. Another importanttopic is Muslim and non Muslim groceries in Western Anatolia becausethere is a claim that all of the grocers were non Muslim in the OttomanEmpire especially Izmir and its periphery at the end of XIX. century . Isthis claim true otherwise we must prove that it is false. Osmanlı topraklarında XIX. yüzyıl, geçmiş ile karşılaştırıldığında hayatın farklılaştığı bir dönemdir. Modernleşme süreci olarak adlandırılan bu yüzyılda devlet, siyasi açıdan önemli sorunlarla uğraşıyordu ama sosyal ve ekonomik açıdan bakıldığında bu durum biraz daha farklıdır. Hayatın değiştiği yerde, bu dönemde, Osmanlı kentleri ve kırsalı da sosyal ve ekonomik yönden bir değişim ve dönüşüm süreci içindedir. Bu sürecin şekillenişinde Batı kaynaklı kapitalist sermayenin etkisi, araştırmacıların ilgisini çeken bir konudur. Dönemin kentleri ve etki alanlarındaki kırsalın ticari hayatının kalbi olan çarşılar, bu değişim ve dönüşümün önemli ölçüde etkisindedir. Kent çarşıları, hatta irili ufaklı ticaret mekanları, uzak diyarlardan gelen malların istilasına uğradı ve gelişen ulaşım koşullarına göre çarşıların kent içindeki yeri değişti. Aynı çarşılar kent sakinlerinin günün koşullarına göre farklılaşan ihtiyaçlarını karşılamak için kendini yenilemeye çalıştı. Günümüzde önemini neredeyse yitirmiş bir işkolu olsa da bakkallar, eski kent çarşılarının vazgeçilmez esnaflarından biridir ve bu topluluk sözü edilen dönüşümden payını almıştır. Bu çalışmanın ana konularından biri Osmanlı bakkallarıdır, XIX. yüzyıl başından itibaren modernleşen ve değişen bir ekonomi içinde bakkal esnafının ticari hayattaki yeri, niteliği, devletin denetimi altındaki mesleki örgütlenmeleri, değişen hayata uyumu ve genel özellikleri öncelikle incelenecektir. Çalışmanın ana konularından bir diğeri de Batı Anadolu’daki bakkallık ve bakkallardır. Bunun nedeni XIX. yüzyıldaBatı Anadolu bölgesi, Batı kaynaklı sermayenin büyük ölçüde etkisindedir böylelikle yabancı sermayenin etkisinin incelenmesi için iyi bir örnektir. Yine aynı nedenlerle bölge, değişimin izinin sürülmesi için de uygun veriler sunar. Ayrıca yaygın kanıya göre; Batı Anadolu’da bakkallığın belli etnik grupların tekelinde olduğu, iddiası sözü geçen bölgenin seçilmesinde etkili olmuştur. Müslim ve gayr-ı Müslim bakkal esnafının Batı Anadolu’da yüklendiği varsayılan sosyal-siyasi- sosyal-siyasi-ekonomik roller, çalışmanın ana sorunsallarından bir başkasıdır.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil