Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

HLA-B27 i HLA-DR w prognozowaniu przebiegu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o początku uogólnionym

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Elżbieta Musiej-Nowakowska | Barbara Mączyńska-Rusiniak | Beata Kołodziejczyk | Agnieszka Gazda

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 49;
Issue: 1;
Start page: 23;
Date: 2011;
Original page

Keywords: młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów o początku uogólnionym | HLA – czynnik prognostyczny | DR4 | DR3

ABSTRACT
Przebieg młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawówo początku uogólnionym (UMIZS) jest zróżnicowany. W artykuleoceniono wpływ antygenu B27 i serii HLA klasy II – DR na postępchoroby, ciężkość objawów pozastawowych oraz rozwój amyloidozyu 47 chorych z UMIZS z wieloletnim czasem trwania choroby(średnio 18 ±7,4 roku). Głównymi parametrami klinicznymi istotniewpływającymi na losy chorych, które poddano analizie, byłyzmiany radiologiczne, wydolność czynnościowa, ciężkość zmianstawowych oraz rozwój amyloidozy. U każdego pacjenta określonorównież ciężkość objawów uogólnienia, które obserwowanow czasie długoletniej choroby.Wykazano istotną zależność pomiędzy obecnością HLA-DR4 a rozwojemzmian radiologicznych w układzie ruchu. HLA-DR4 stwierdzonoznamiennie częściej u chorych ze znacznymi zmianamiradiologicznymi w porównaniu z grupą kontrolną (73,7 vs 23,6%,p < 0,0001), a także w stosunku do chorych bez tych zmian (73,7vs 25%, p < 0,05) (ryc. 4). Antygen DR4 wykrywano również znamiennieczęściej w grupie chorych z najbardziej zaawansowanymizmianami stawowymi w porównaniu z grupą kontrolną (63 vs24%, p < 0,001) (ryc. 2). Istotne powiązanie z występowaniemobjawów uogólnienia dotyczyło natomiast HLA-DR3. HLA-DR3istotnie częściej w porównaniu z grupą kontrolną stwierdzono u chorych z objawami uogólnienia występującymi nie tylko napoczątku choroby, ale również w jej dalszym przebiegu (76,2 vs23,6%, p < 0,001), jak i pomiędzy grupą pacjentów z objawamiuogólnienia ograniczonymi do 2 lat choroby a podgrupą chorychz objawami nawracającymi w dalszym przebiegu choroby (22,7vs 76,2%, p < 0,001) (ryc. 1).Częstość typowanych antygenów w wyodrębnionych podgrupach,zarówno w zależności od wydolności układu ruchu, jak i rozwojuamyloidozy nie różniła się istotnie statystycznie.Typowanie HLA może być pomocne w prognozowaniu dalszegoprzebiegu UMIZS, szczególnie pomaga w identyfikacji chorych,u których dochodzi do zmian destrukcyjnych oraz nawracania objawówuogólnienia w dalszym przebiegu choroby.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?