Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

İhracat Performansı Açısından Teknolojik Yeniliğin Önemi: Türkiye İmalat Sanayi Örneği = The Importance of Technological Innovation from the Perspective of Export Performance: the Case of Turkish Manufacturing Industry

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Doç.Dr. Nisfet UZAY | Mustafa DEMİR | Yrd.Doç.Dr. Ertuğrul YILDIRIM

Journal: Dogus University Journal
ISSN 1302-6739

Volume: 13;
Issue: 1;
Start page: 147;
Date: 2012;
Original page

Keywords: İhracat | Ar-Ge Harcamaları | Teknolojik Yenilik | Türkiye

ABSTRACT
Technological innovations are important with regard to increasing export performance. However, the results that had been reached in the empirical literature investigating the effects of R&D expenses which is accepted as input of technological innovation on the export performance are not compatible with each other. The purpose of this study is to contribute to the discussion in the literature. Between years 1995–2005, a panel data analysis was used to test the relationship between Turkish manufacturing industries’ exports, and the R&D expenses. It was found that the effect of the R&D expenses on export performance was substantially lagged.Teknolojik yenilikler ihracat performansının arttırılmasında önemlidir. Fakat teknolojik yeniliklerin girdisi olarak kabul edilen Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının ihracat performansı üzerindeki etkilerini araştıran ampirik literatürde birbiriyle uyumlu olmayan sonuçlara ulaşılmıştır. Bu çalışmanın amacı, literatürdeki tartışmaya katkı sağlamaktır. Çalışmada 1995–2005 yılları arasında Türkiye imalat sanayi sektörlerinin yapmış oldukları ihracat ile Ar–Ge harcamaları arasındaki ilişki panel veri analizi ile test edilmiştir. Ar-Ge harcamalarının ihracat üzerindeki etkisinin daha çok gecikmeli olarak ortaya çıktığı bulunmuştur.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona