Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

I Konferencja Postępy Neuropsychiatrii i Neuropsychologii

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Janusz Rybakowski

Journal: Neuropsychiatria i Neuropsychologia
ISSN 1896-6764

Volume: 2;
Issue: 1;
Start page: 46;
Date: 2007;
Original page

ABSTRACT
Pismo Neuropsychiatria i Neuropsychologia zadebiutowałopodczas pierwszej konferencji PostępyNeuropsychiatrii i Neuropsychologii, któraodbyła się w dniach 30 listopada–1 grudnia2006 r. w Poznaniu. Tematyka konferencji odzwierciedlałaideę, jaka przyświecała powołaniuczasopisma, a mianowicie integracji dyscyplin,takich jak psychiatria, psychologia, neurologiana bazie współczesnej wiedzy z zakresu neuroscience(termin ten tłumaczony jest czasem na językpolski jako neurobiologia, neuronauka lubneuropsychiatria). Powyższa problematyka obejmujem.in. najnowsze osiągnięcia w zakresieneuroobrazowania mózgu, genetyki molekularnejoraz mózgowych procesów poznawczychi emocjonalnych w stanie zdrowia oraz w chorobachpsychicznych i neurologicznych, jak równieżneurobiologiczne mechanizmy leczeniafarmakologicznego, interwencji zabiegowychoraz psychoterapii.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona