Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

ICT, KNOWLEDGE NETWORKS AND CONTINUING EDUCATION / ICT,znalostné siete a kontinuálne vzdelávanie

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Mozsi Karol | Petrovič Peter

Journal: Technológia vzdelávania
ISSN 1335-003X

Volume: 18;
Issue: 10;
Start page: 2;
Date: 2010;
Original page

Keywords: knowledge managenet | continuing training | knowledge networks

ABSTRACT
The current level of development of ICT makes it possible to create formal and informal knowledge networks, which can be used in continuous learning. ICT enabling the theoretical component of the curriculum placed in storage media PC, so as to be accessible in time and space suitable for trainees. Working in parallel discussion groups composed of learners and trainers. Particularly important is the participation of trainees of in the development of curriculum for the elaboration of a new experience on its application to specific conditions and so on. The contribution is the dynamic knowledge-based operating systems, summarizing the knowledge of many experts that can work in the company, but also in formal and informal education.Súčasná úroveň rozvoja informačno – komunikačných technológií (ďalej len ICT) umožňuje vytvárať formálne aj neformálne znalostné siete, ktoré je možné využiť aj v kontinuálnom vzdelávaní. ICT umožňujú ukladať teoretickú zložku obsahu vzdelávania do pamäťových médií PC, tak aby boli prístupné v čase a v priestore vhodnom pre účastníkov vzdelávania. Paralelne pracujú diskusné skupiny zložené s účastníkov vzdelávania a lektorov – prednášateľov. Dôležitý je najmä podiel účastníkov na rozvoji obsahu vzdelávania, na jeho rozpracovaní o nové skúsenosti , na jeho aplikácii na konkrétne podmienky a pod. Prínosom sú dynamicky fungujúce znalostné systémy sumarizujúce poznatky mnohých odborníkov, ktoré môžu pracovať vo firemnom, ale aj vo formálnom i neformálnom vzdelávaní.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?