Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Identification of Hedonomic Road Landscape in Lithuania

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Irina MATIJOŠAITIENĖ

Journal: Environmental Research, Engineering and Management
ISSN 1392-1649

Volume: 54;
Issue: 4;
Start page: 72;
Date: 2011;
Original page

Keywords: road landscape (roadscape) | hedonomic | cluster analysis | contingency analysis | Kansei engineering method | semantic differential method (SD technique)

ABSTRACT
Hedonomics is quite a new branch of science which is closely related to ergonomics - where ergonomic needs, such as safety, functionality, usability, and hedonomic needs such as pleasurable experience and personal perfection just begin. Further analysis of the subject literature, and comparison of the facts about hedonomics allow us perceive hedonomic roadscape as a pleasurable roadscape. Since it is not clear how to identify hedonomic or pleasurable roadscape, the interdisciplinary roadscape evaluation method is proposed in the paper. The method is based on an assumption of a concept of hedonomic road landscape as an aspiration. The proposed method consists of a preparatory field research of roadscape including road landscape research and photo-fixation on the site, a survey method selection, questionnaires formation using Kansei engineering and SD (semantic differential) technique and a main research including sociological research and using cluster and contingency analysis. The author also identifies hedonomic and non-hedonomic landscape of main Lithuanian arterial roads which are labeled as European arterial roads and corridors of the network of European roads except for bypasses. Hedonomika - tai gana nauja mokslo šaka, kuri glaudžiai susijusi su ergonomika - ten, kur baigiasi ergonomikos poreikiai: saugumas, funkcionalumas, naudingumas, prasideda hedonomikos poreikiai: malonūs potyriai ir individuacija. Apžvelgus literatūrą apie hedonomiką, buvo suformuluota hedonomiško kelių kraštovaizdžio sąvoka - tai malonus, teikiantis džiaugsmą automobilių kelių kraštovaizdis. Tačiau nėra aišku, kaip identifikuoti hedonomišką kelių kraštovaizdį. Straipsnio autorė sudarė ir aprašė tarpdisciplininį kelių kraštovaizdžio vertinimo metodą, kuris remiasi hedonomiško kelių kraštovaizdžio, kaip siekiamybės, koncepcija. Metodą sudaro parengiamasis tyrimas (jis apima kelių kraštovaizdžio fotofiksaciją vietoje, apklausos būdo parinkimą, apklausos anketos sudarymą remiantis Kansei inžinerijos ir semantinio diferencialo metodais) ir pagrindinis tyrimas (jis apima sociologinę apklausą, klasterinę analizę ir požymių priklausomumo tyrimą). Atliekant tyrimą, taip pat nustatomas pagrindinių Lietuvos automobilių kelių - magistralinių kelių, kurie pažymėti kaip europinės magistralės ir kaip Europos kelių tinklo koridoriai, išskyrus aplinkkelius, hedonomiškas ir nehedonomiškas kraštovaizdis.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions