Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

“Şimdi Ben Öğretmen mi Oldum?” Öğretmenlik Kimliğinin Oluşmasında Etkili Olan Etkenlere Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri
“Have I Become A Teacher?” The Perspectives Of Preservice Teachers About Factors That Are Effective On The Formation Of The Teacher Identity

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Mustafa YAŞAR | Ayşegül KARABAY | Raziye Günay BİLALOĞLU

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 7;
Start page: 269;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Teacher Identity | Preservice teacher | Teacher training Öğretmenlik kimliği | Öğretmen adayı | Öğretmen eğitimi

ABSTRACT
The teacher identity is important in terms of determination of thetype of teaching that the teachers will use and their probable attitudestowards changes in the field of education. Therefore, in this study, itwas aimed to determine the factors which have roles in pre-schoolpreservice teachers’ formation of teacher identity and how preserviceteachers comment on these factors. This research is a qualitative study,carried out in the 2009-2010 academic year. The sample of the researchconsisted of 90 participants, 65 of which were senior students studyingat Çukurova University, Faculty of Education Pre-school TeachingDepartment and 25 of which were teachers who graduated from thesame department in 2009 and who just started teaching in Adana andin surrounding cities. The data was collected through the Survey ofDetermining the Factors which form the Teacher Identity (SDTI) thatwas developed by the researchers. This survey consists of two parts.There were items about personal information in the first part and therewere items about the factors which are effective in the formation ofteacher identity in the second part. The levels of preservice teachers’agreeing with these items were designed in the five-point Likert scale (Icompletely agree=5, I don’t agree at all=1). The data was analyzed bydescriptive data analysis method, the answers which were given to theopen-ended questions were coded by content analysis and then, theywere categorized. The results of the research showed that the factorswhich are effective in the formation of teacher identity were personalitytraits, willingness to teach, the education which were received atuniversity, social environment and the teaching practice. Another resultof the research revealed that the preservice teachers feel themselves asteachers beginning from the third grade. Öğretmenlik kimliği, öğretmenlerin nasıl bir öğretim yapacağını ve eğitim alanındaki değişikliklere karşı ne tür tutumlar takınacaklarını belirlemesi açısından önemlidir Bu nedenle araştırmada, okulöncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik kimliği oluşturmalarında rol oynayan etkenleri ve öğretmen adaylarının bu etkenleri nasıl yorumladıklarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu araştırma, 2009-2010 eğitim öğretim yılında yapılmış nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda okuyan 65 son sınıf öğrencisi ile 2009 yılında aynı bölümden mezun olup, Adana ve çevre illerde henüz göreve başlamış olan 25 öğretmen olmak üzere toplam 90 katılımcı oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan Öğretmenlik Kimliğini Oluşturan Etkenleri Belirleme Anketi (ÖKEB) ile toplanmıştır. Bu anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde kişisel bilgilere ilişkin maddeler, ikinci bölümde ise öğretmenlik kimliğinin oluşmasında rol oynayan etkenlere ilişkin maddeler yer almaktadır. Öğretmen adaylarının bu maddelere katılma düzeyleri, beşli likert şeklinde (tamamen katılıyorum=5, hiç katılmıyorum=1) düzenlenmiştir. Veriler betimsel veri analizi yöntemi ile analiz edilmiş, açık uçlu sorulara verilen cevaplar ise içerik analizi uygulanarak kodlanmış ve kategorize edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının öğretmenlik kimliğinin gelişiminde etkili olduğunu düşündükleri etkenlerin kişilik özellikleri, öğretme isteği, üniversitede alınan eğitim, çevre ve stajın olduğu belirlenmiştir. Araştırmdan elde edilen bir diğer sonuç ise öğretmen adaylarının kendilerini üniversite üçüncü sınıftan itibaren öğretmen gibi hissettikleridir.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona