Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Impedancja elektryczna w diagnostyce choroby refluksowej przełyku

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anna Kofla-Dłubacz | Michał Grabiński | Barbara Iwańczak

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 40;
Issue: 1;
Start page: 32;
Date: 2010;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: impedancja elektryczna | pH-metria | choroba refluksowa przełyku | dzieci

ABSTRACT
Wprowadzenie: Impedancja elektryczna przełyku z pH-metrią (MII-pH) należy do najlepszych metod diagnostycznych u pacjentów z podejrzeniem choroby refluksowej przełyku (gastroesophageal reflux disease - GERD). Możliwość detekcji epizodów refluksowych wraz z jednoczesną oceną cech fizycznych i chemicznych refluksatu, stanowią o wartości badania. Cel pracy: Ocena wartości diagnostycznej wielokanałowej impedancji elektrycznej z pH-metrią w rozpoznawaniu choroby refluksowej przełyku w odniesieniu do badania pH-metrycznego, ocena zależności między zgłaszanymi objawami patologicznymi a rejestrowanymi epizodami refluksowymi, oparta na wynikach badań własnych. Materiały i metody: Badaniami objęto 90 dzieci w wieku od 3 miesięcy do 17 lat (wiek średni 11,85 roku) z podejrzeniem choroby refluksowej przełyku. U pacjentów wykonano badanie wielokanałową sondą pomiarową impedancji elektrycznej z opcją pH-metryczną, odpowiednią do wieku dziecka. Analizę wyników opracowano przy użyciu oprogramowania Sandhill Scientific dokonując następnie łącznego oraz niezależnego porównania między wynikami zapisu impedancji elektrycznej i pH-metrii. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonego badania rozpoznano patologiczny refluks żołądkowo-przełykowy u 48 pacjentów. Refluks o charakterze kwaśnym stwierdzono u 31 dzieci. U 15 pacjentów obserwowano przedłużony czas zalegania treści kwaśnej w zapisie pH-metrycznym, przy prawidłowym zapisie impedancji. Refluks niekwaśny rozpoznano u 5 dzieci, mieszany - u 12 pacjentów. Wnioski: Impedancja elektryczna przełyku z pH-metrią stanowi wartościową metodę diagnostyczną w rozpoznawaniu patologicznego refluksu żołądkowo-przełykowego. MII-pH daje możliwość uzupełnienia oceny chemicznej treści pokarmowej o jej analizę fizyczną i tym samym wartość metody jest większa, niż wartość samego badania pH-metrycznego.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?