Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Improvement of the polymer properties by radiation grafting and crosslinking / Poboljšanje svojstava polimera radijacijskim cijepljenjem i umreživanjem

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Franjo RANOGAJEC | Marica MLINAC MIŠAK | Zvonimir HELL

Journal: Polimeri
ISSN 0351-1871

Volume: 29;
Issue: 4;
Start page: 236;
Date: 2009;
Original page

Keywords: accelerated aging | crosslinked PVC pipes | grafting of waste rubber | natural weathering | photo-protection | surface grafting of stabilizer / cijepljenje otpadne gume | cijevi od umreženog PVC-a | fotozaštita | površinsko cijepljenje stabilizatora | prirodno starenje | ubrzano starenje

ABSTRACT
Radiation grafting and crosslinking were applied in collaboration with local industry to demonstrate the possibility of improving the polymer properties. With the aim of preventing the losses of stabilizer due extractability or volatility during the service time the photo-protector 2-hydroxy-4-(3-methacryloxy-2-hydroxy-propoxy) benzophenone has been grafted to low density polyethylene in benzene, tetrahydrofuran and methanol solution, respectively. Direct gamma irradiation method was used. Surface grafting occurs in methanol solution, grafting yield of stabilizer being less than 0.5%. In benzene and tetrahydrofuran grafting proceeds more or less in the inner parts of polymeric film, and the grafting yields are much higher. To test the improvement of photo-stability by grafting of protector polymer samples with grafted and non-grafted protector were exposed to artificial accelerated aging and to natural weathering, which means exposure to long-term direct action of the sunlight and all climatic factors. Photo-oxidative changes were determined by IR spectroscopy and photo-degradation by measurements of the physical properties. Measurements of the change of carbonyl index, elongation at break and tensile strength in the course of artificial and natural aging of LDPE, with grafted and non-grafted protector, have proven much higher photo-protection achieved by the grafted protector. The surface grafting is the most efficient and the most economical. It was shown that with the addition of 20phr of polybutadiene waste rubber, grafted with ethylacrylate by direct gamma irradiation method, to polyacrylic rubber compound the properties of rubber worsened but remained within the range of properties characteristic for these types of rubber. The stability of rubber against swelling in hot mineral oil was satisfactory even when 30phr of grafted waste rubber was added to polyacrylic rubber.Radiation crosslinked PVC pipes were produced. Circumferential stress determined from the pressure at rapture at 80°C, Shore hardness and Vicat softening temperature indicate much higher temperature resistance of radiation crosslinked pipes as compared to unirradiated pipes. / U suradnji s lokalnom industrijom pokazana je mogućnost poboljšanja svojstava polimera radijacijskim cijepljenjem i umreživanjem. S namjerom da se spriječe gubitci stabilizatora zbog ekstrakcije, migracije ili ishlapljivanja tijekom uporabe proizvoda, ultraljubičasti stabilizator 2-hidroksi-4-(3-metakriloksi-2-hidroksi-propoksi) benzofenon cijepljen je na polietilen niske gustoće iz otopina benzena, tetrahidrofurana i metanola. Za cijepljenje je upotrijebljen postupak izravnog ozračivanja gama-zrakama. Površinsko cijepljenje zbiva se u otopini metanola s prinosom cijepljenog stabilizatora manjim od 0,5 %. U tetrahidrofuranu i benzenu cijepljenje se zbiva manje ili više u unutrašnjim dijelovima polimernog filma i prinosi cijepljenja mogu biti mnogo viši. Da bi se ispitalo poboljšanje fotostabilnosti cijepljenjem stabilizatora, ispitci s cijepljenim i umiješanim stabilizatorom podvrgnuti su ubrzanom umjetnom starenju i dugoročnom prirodnom starenju, djelovanju sunčeva svjetla i svih klimatskih čimbenika. Fotooksidacijske promjene praćene su infra-crvenom spektroskopijom, a fotodegradacija određivanjem fizičkih svojstava. Određivanje promjene karbonilnog indeksa te prekidnog istezanja i rastezne čvrstoće tijekom umjetnoga i prirodnog starenja polietilena potvrdilo je znatno bolju fotozaštitu s cijepljenim stabilizatorom. Površinsko cijepljenje je najučinkovitije i najekonomičnije. Pokazano je da se dodatkom 20 phr-a polibutadienske otpadne gume, koja je cijepljena s etilakrilatom postupkom izravnog ozračivanja gama-zrakama, poliakrilnoj gumi svojstva pogoršavaju, ali ostaju u granicama svojstava karakterističnih za taj tip gume. Stabilnost gume protiv bubrenja u vrućemu mineralnom ulju zadovoljavala je čak i kada je 30 phr cijepljene otpadne gume dodano poliakrilnoj gumi.Proizvedene su zračenjem umrežene PVC cijevi koje su pokazale veću otpornost na unutrašnji pritisak i veću toplinsku postojanost od neumreženih cijevi.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona