Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Individuell læring i gruppebasert psykoedukativ kognitiv rehabilitering

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Aud Evensen | Hilfrid V. Brataas | Bodil Landstad

Journal: Nordisk Tidsskrift for Helseforskning
ISSN 1504-3614

Volume: 6;
Issue: 2;
Start page: 70;
Date: 2011;
Original page

Keywords: rehabilitering | mestring | mening | kognitiv terapi | gruppeterapi

ABSTRACT
Artikkelen omhandler en kvalitativ studie om individuell læring i gruppebasert psykoedukativ kognitiv rehabilitering. Studiens formål var å få frem kunnskap om betydning av å benytte kombinasjon av individrettet og grupperettet metode i rehabiliteringsopplegg,Metode: Kvalitativ beskrivende og fortolkende studie med bruk av fokusgruppeintervjuer to år etter deltakelse i rehabiliteringsopplegget.Resultater: Gruppebasert rehabilitering var opplevd som gjensidig støtte. Rehabilitering med kognitiv tilnærming førte til oppdaging om egen lært hjelpeløshet og lavt selvbilde før rehabilitering og læring om andre måter å møte belastninger på. To år etter deltakelse på gruppebasert rehabilitering var opplegget erfart å ha betydning for selvfølelse, meningsfulle liv, mer aktivitet og mestring i hverdagen. Det er behov for mer forskning hvor opplevelse av mening og sammenheng måles og effekter av ulike rehabiliteringsmetoder sammenlignes.Konklusjon: Kombinasjonen gruppebasert rehabilitering med individuell kognitiv tilnærming hadde betydning for motivasjon, mestring og aktivt liv to år etter rehabiliteringen.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions