Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Infekcja Helicobacter pylori w doświadczalnym modelu uszkodzeń błony śluzowej żołądka powstałych w wyniku ischemii i reperfuzji

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Sławomir Kwiecień | Tomasz Brzozowski | Zbigniew ?liwowski | Stanisław J. Konturek

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 8;
Issue: 2;
Start page: 111;
Date: 2001;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Helicobacter pylori | ischemia-reperfuzja | peroksydacja lipidów | terapia trójlekowa | interleukina ip | czynnik martwicy guzów alfa

ABSTRACT
Celem pracy było stworzenie zwierzęcego modelu do badania wpływu infekcji Helicobacter pylori (H.p.) na błonę śluzową szczurzego żołądka, który wykazuje dużą oporność na zakażenie tym drobnoustrojem. Dlatego porównano, jak szczep H.p. wykazujący ekspresję genów cagA i vacA oraz szczep H.p. ujemny względem cagA i vacA oddziałuje na szybkość gojenia się uszkodzeń powstałych w błonie śluzowej jako efekt ischemii i reperfuzji (I/R). Powierzchowne erozje błony śluzowej na skutek I/R, jak wynika z poprzednich badań, wykazują progresję w kierunku chronicznych owrzodzeń. Badano udział cytokin i reaktywnych form tlenu oraz wydzielania żołądkowego kwasu solnego, atakże wpływ terapii trójlekowej (omeprazolu, klacidu i tynidazolu) na eradykację H.p., w tym modelu doświadczalnym. Uszkodzenia błony śluzowej żołądka wywoływano przez 30-minutowe niedokrwienie tego narządu (okluzja pnia trzewnego metalowym zaciskiem) z następującą po nim 60-minutową reperfuzją i zakażano go, podając dożołądkowo zawiesinę H.p. ca-gA{+)/vacA{+) lub H.p. cagA{-)/vacA{-). Po 1, 3, 12 i 24 godzinach oraz 3, 5, 10 i 15 dniach po zakończeniu ischemii mierzono planimetrycznie powierzchnię uszkodzeń śluzówki żołądka, pobierano krew do badania poziomu gastryny i sok żołądkowy do pomiaru somatostatyny metodą radioimmunologiczną (RIA), oznaczano metodą ELISA stężenie prozapalnych cytokin: interleukiny 1 (3 (IL-1|3) i czynnika martwicy guzów a (TNF-a), oraz mierzono poziom malonylodialdehydu (MDA) i 4-hydroksynonenalu (4-HNE), jak i zredukowanego glutationu w błonie śluzowej metodami spektrofotometrycznymi. Obecność H.p. w błonie śluzowej żołądka potwierdzano na podstawie szybkiego testu urazowego (CLO-testu) i badania histologicznego. Wykazano, że uszkodzenia błony śluzowej żołądka pojawiają się po 60 minutach reperfuzji, ich powierzchnia wzrasta, osiągając maksimum po 12 godzinach, natomiast po 15 dniach owrzodzenia całkowicie się wyga-jają. Zaobserwowano, że zmiany będące skutkiem I/R, które początkowo mają postać nadżerek, przekształcają się w głębokie owrzodzenia. Zakażenie błony śluzowej H.p. powoduje opóźnienie gojenia się tych wrzodów, a szczególnie przedłużenie gojenia stwierdzano w grupie zwierząt zainfekowanych H.p. cagA(+) i va-cA(+), co wykazały badania histopatologiczne, obecności bakterii metodą Whartin-Starry oraz CLO-testu. Kolonizacji błony śluzowej przez H.p. towarzyszył wzrost osoczowego stężenia IL-113 i TNF-a oraz spadek produkcji somatostatyny, a jednocześnie wzrost produkcji gastryny, przy czym zmiany te były bardziej nasilone w przypadku H.p. cagA{+)/vacA{+) niż w infekcji H.p. cagA(-)/vacA(-). Kolonizacja błony śluzowej przez szczep H.p. cagA{+)/vacA{+) spowodowała większe zahamowanie sekrecji żołądkowej i wolniejszy powrót wydzielania żołądkowego do poziomu wydzielania podstawowego. W wyniku zakażenia H.p. nastąpiło ponadto zwiększenie stężenia MDA i 4-HNE (będących odzwierciedleniem peroksydacji lipidów przez wolne rodniki tlenowe) oraz obniżenie zredukowanego glutationu w błonie śluzowej żołądka uszkodzonej na skutek I/R. Tygodniowa terapia trójlekowa (omeprazol w dawce 20 mg/kg podskórnie, klarytromycyna w dawce 25 mg/kg i tynidazol w dawce 25 mg/kg dożołądkowo) spowodowała zupełną eradykację tej bakterii oraz przywracała gojenie się uszkodzeń powstałych pod wpływem I/R. Zaproponowany model infekcji H.p. błony śluzowej żołądka szczura, naśladujący niektóre cechy zakażenia tą bakterią u ludzi, może zostać wykorzystany w dalszych badaniach nad mechanizmem uszkadzającego działania H.p. oraz do testowania skuteczności nowych metod terapii antybakteryjnej przeciwko skutkom infekcji H.p.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions