Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

The influence of a ropes course development programme on the self-concept and self-efficacy of young career officers

ADD TO MY LIST
 
Author(s): K Stadler | M E Kotze

Journal: South African Journal of Industrial Psychology
ISSN 0258-5200

Volume: 32;
Issue: 1;
Date: 2006;
Original page

Keywords: Ropes course development programme | Self-concept | Self-efficacy | Young career officers

ABSTRACT
The aim of this study was to determine whether adventure training could be utilised to enhance the self-concepts and self-efficacy of young career officers in the South African National Defence Force. A quasi-experimental design with a pre-test, post-test and post-post-test was used. Two measuring instruments were administered, namely the Self-description Questionnaire III and the General Self-efficacy Scale. No statistically significant improvement was measured in the various dimensions of the self-concepts and self-efficacy of members of the experimental group, but some encouraging indications of change in the experimental group were observed after the intervention. The implications of the findings are discussed further. Opsomming Die doel van hierdie studie was om te bepaal of avontuurgerigte opleiding gebruik kan word om die selfkonsep en selfdoeltreffendheid van jong beroepsoffisiere in die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag te bevorder. ’n Kwasieksperimentele ontwerp met ’n voortoets, na-toets en na-na-toets is gebruik. Twee meetinstrumente is aangewend, naamlik die 'Self-description Questionnaire III' en die 'General Self-efficacy Scale'. Hoewel geen statisties beduidende verbetering in die verskillende dimensies van die selfkonsep en selfdoeltreffendheid van lede van die eksperimentele groep gemeet is nie, is bemoedigende aanduidings van verandering in die eksperimentele groep na die intervensie waargeneem. Die implikasies van die bevindinge word verder bespreek.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil