Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Informar i formar: cap a una pedagogia dels mitjans com a dinamitzadors de la interculturalitat Informing and training: towards a pedagogy of the media as a dynamizer of interculturality Informar y formar: hacia una pedagogía de los medios como dinamizadores de la interculturalidad

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Nicolás Lorite

Journal: Temps d'Educació
ISSN 2014-7351

Issue: 36;
Start page: 11;
Date: 2009;
Original page

ABSTRACT
En aquest article es recullen alguns exemples sobre les funcions dels mitjans de comunicació (premsa, ràdio, televisió i Internet) com a dinamitzadors de les relacions interculturals en contextos locals, regionals, nacionals i internacionals, que permeten endinsar-nos, d’una banda, en la comprensió de l’estudi multipolar del tractament informatiu de la immigració i, de l’altra, al paper efectiu dels mitjans de comunicació com a mediadors de les relacions interpersonals i intergrupals. Tot plegat, en suma, mostra com es vinculen els mitjans amb la realitat immediata, des del doble vessant formatiu i informatiu i des de models d’investigació-acció i investigació aplicada. _______________________________________ Cet article recueille quelques exemples des fonctions des moyens de communication (presse écrite, radio, télévision et Internet) en tant que dynamiseurs des relations interculturelles dans des contextes locaux, régionaux, nationaux et internationaux. Ces exemples permettent d’approfondir, d’une part, la compréhension de l’étude multipolaire du traitement informatif de l’immigration et, d’autre part, le rôle effectif des moyens de communication en tant que médiateurs des relations interpersonnelles et intergroupales. En définitive, l'article montre comment les moyens de communication sont liés à la réalité immédiate, du double aspect formatif et informatif, et dans la perspective des modèles de recherche-action et de recherche appliquée.Abstract: This paper presents some examples of the functions of the media (press, radio, television and the Internet) as catalyst of intercultural relations in local, regional, national and international contexts. These examples allow, on the one hand, a multifocal study of the news coverage of immigration and, on the other hand, an appreciation of the real role of the media as mediators in interpersonal and inter-group relations. The paper shows how the media relate to the immediate environment with a dual approach incorporating training and information approach and implementing research-action and applied research models.Resumen: En este artículo se recogen algunos ejemplos, llevados a cabo desde el Observatorio y Grupo de Investigación en Migración y Comunicación (MIGRACOM) de la UAB, sobre las funciones de los medios de comunicación (prensa, radio, televisión e Internet) como dinamizadores de las relaciones interculturales en contextos locales, regionales, nacionales e internacionales, que permiten adentrarnos, de un lado, en la comprensión del estudio multipolar del tratamiento informativo de la inmigración, y, de otro, en el papel efectivo de los medios de comunicación como mediadores de las relaciones interpersonales e intergrupales. Todo ello, en suma, muestra cómo se vinculan los medios con la realidad inmediata, desde la doble vertiente formativa e informativa, y desde modelos de investigación-acción e investigación-aplicada.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?