Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Inhibitory reniny - nowe możliwości blokowania układu renina-angiotensyna-aldosteron

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Tomasz Rywik | Przemysław Leszek

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 10;
Issue: 4;
Start page: 301;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: renina | angiotensyna | prorenina | kireny | |

ABSTRACT
Głównymi funkcjami układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAAS) są kontrola homeostazy - ciśnienia tętniczego, perfuzji tkankowej i objętości pozakomórkowej. Zaburzenia regulacji tego układu odgrywają istotną rolę w patogenezie chorób sercowo-naczyniowych. Aktywacja RAAS rozpo¬czyna się od aktywacji reniny, enzymu katalizującego hydrolizę angiotensynogenu do angiotensyny I. Angiotensyna I jest następnie przekształcana do angiotensyny II, głównej substancji czynnej osi RAAS. W wielu badaniach wykazano korzystny wpływ inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI) i blokerów receptora Ang II (sartany) u chorych z nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, nefropatią cukrzycową. W ostatnich latach ukazały się doniesienia wskazujące na potencjalna rolę innych metabolitów Ang I i Ang II, niepodlegających wpływowi dotychczas stosowanych inhibitorów RAAS. Ponadto blokada za pomocą ACEI oraz sartanów nie jest całkowita, a co więcej dochodzi do zniesienia sprzężenia zwrotnego. Nowa strategia polegającą na pełniejszej blokadzie układu RAAS, na wstępnym poziomie aktywacji za pomocą inhibitorów reniny może oferować dodatkowe korzyści kliniczne dla pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi. Dotychczas leki z tej grupy wykazały się doskonałą tolerancją i skutecznością w terapii nadciśnienia tętniczego.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil