Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Insulinooporność u pacjentów z niewydolnością serca jest związana ze stężeniem interleukiny 6 w surowicy - wyniki wstępne

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Karol Adam Kamiński | Małgorzata Jasiewicz | Izabela Wojtkowska | Barbara Szepietowska | Anna Jackowska | Małgorzata Szelachowska | Włodzimierz Jerzy Musiał

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 10;
Issue: 1;
Start page: 29;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: interleukina 6 | niewydolność serca | insulinooporność | HOMA | |

ABSTRACT
Wprowadzenie: Interleukina 6 (IL-6) jest plejotropową cytokiną uczestniczącą zarówno w odpowiedzi zapalnej organizmu, jak też w regulacji metabolizmu węglowodanów. Odgrywa ona istotną rolę w regulacji insulinowrażliwości poszczególnych tkanek. Wykazano iż podwyższone stężenie IL-6 u pacjentów z niewydolnością serca (congestive heart failure - CHF) jest markerem złego rokowania. Jednak mechanizm tego zjawiska nie został dotychczas wyjaśniony. Wyniki badań przeprowadzonych w ostatnich latach wykazały zwiększoną insulinooporność chorych z CHF. Dotychczas nie wykazano czy może mieć to związek z podwyższonym stężeniem IL-6. Cel pracy: Ocena zależności pomiędzy stężeniem IL-6 a parametrami insulinooporności u pacjentów z CHF. Materiał i metodyka: Piętnastu pacjentów ze stabilną umiarkowaną niewydolnością serca w II i III klasie wg NYHA oraz 21 zdrowych ochotników zostało włączonych do badania. Wykluczono osoby zwywiadem zaburzeń gospodarki węglowodanowej, zaktualną lub przebytą infekcją orazz przewlekłymi chorobami zapalnymi. Wszyscy uczestnicy badania mieli wykonany doustny test obciążenia 75 g glukozy (or a lglucose tolerance test -OGTT), podczas którego oceniano stężenie glukozy i insuliny w surowicy. Na tej podstawie wyliczono parametry insulinooporności: model homeostazy (homeostasis model assessment- HOMA), sumaryczne stężenie insuliny (Sigma insulin), skorygowaną odpowiedź insulinową (corrected insulin response - CIR). Oceniano również stężenie IL-6 w surowicy (ELISA firmy R'n'D). Wyniki: Chorzy z CHF mieli znamiennie wyższe stężenie IL-6 w porównaniu do grupy kontrolnej (odpowiednio 3,1±2,2 pg/mL vs 1,8±1,1 pg/mL; p

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions