Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Interakcje neutrofilów i chondrocytów hodowanych na biorusztowaniach zawieszonych w płynie stawowym i poddanych działaniu zmiennych ciśnień

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Michał Gajewski | Przemysław Rzodkiewicz | Szymon Szczepanik | Łukasz Wysocki | Wojciech Dziewczopolski | Joanna Gajewska | Jerzy Szaciłło-Kosowski | Janusz Wichniak | Sławomir Maśliński

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 48;
Issue: 5;
Start page: 307;
Date: 2010;
Original page

Keywords: neutrofile | chondrocyty | biorusztowania | aktywacja struktur błonowych | nekroza

ABSTRACT
Wszczepienie do organizmu implantów może być przyczyną licznychdziałań niepożądanych skutkujących problemami klinicznymi.Sugeruje się, że za większość z nich są odpowiedzialneaktywujące się neutrofile. W badaniach nad relacjami neutrofile–biorusztowania in vitro, opisywanych w literaturze światowej,wykazano, że śmierć neutrofilów nie ma charakteru typowej apoptozyczy nekrozy i jest związana z nadmierną produkcją wolnychrodników tlenowych (WRT).Wniniejszej pracy doświadczenia nad relacjami neutrofile–biorusztowaniaprzeprowadzono w warunkach maksymalnie zbliżonychdo warunków panujących w jamie stawu. Biorusztowania byłyzasiedlone chondrocytami. Hodowle komórkowe były inkubowanew zróżnicowanych mediach: klasyczne środowisko z typowymimediami hodowlanymi (DMEM/F12), środowisko z 50-procentowąpłodową surowicą bydlęcą (fetal bovine serum – FBS) oraz środowiskoz 50-procentowym stężeniem płynu stawowego (SF), pobranegood pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS).Hodowle poddano działaniu zmiennych ciśnień atmosferycznych. Wykazano, że neutrofile w powyższych warunkach doświadczalnychpodlegają typowej nekrozie. Badania te sugerują, że jedyniemaksymalnie wierne odzwierciedlenie warunków panującychw organizmie może dostarczyć wiarygodnych informacji o przebieguzdarzeń zachodzących in vivo.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program