Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Intercultural Competence Development in EU Banking Sector Tarpkultūrinių kompetencijų ugdymas ES bankininkystės sektoriuje

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Indrė Pliopaitė | Asta Radzevičienė

Journal: Science – Future of Lithuania
ISSN 2029-2341

Volume: 2;
Issue: 2;
Start page: 75;
Date: 2011;
Original page

Keywords: culture | diversity management | intercultural competence development | banking

ABSTRACT
Managing cultural diversity is not a subject of strategic dilemma anymore, but rather the necessity for an organization in the 21st century. The article seeks to present the importance of organizational and individual intercultural competence as an instrument for the management of cultural diversity, and specificity of its development. It analyzes the demand and specificity of the development of intercultural competence in EU banking sector, operating under circumstances of increased market integration and internationalization. The results of empirical survey aimed at examining the demand for and behaviour of EU operating banks concerning intercultural competence development are presented here. The suggestions for improvement of IC development of EU banking sector employees are provided in the article, too. Article in EnglishValdyti kultūrinę įvairovę XXI amžiaus įmonėms tapo ne strateginis pasirinkimas, bet būtinybė. Straipsnyje supažindinama su organizacinės bei individo tarpkultūrinės kompetencijos kaip įrankio kultūrinei įvairovei valdyti svarba, jos ugdymo specifika. Nagrinėjamas tarpkultūrinės kompetencijos poreikis bei ugdymo ypatumai ES bankininkystės sektoriuje, veikiančiame sparčios rinkos integracijos ir verslo internacionalizavimo sąlygomis. Pristatomi empirinio tyrimo, skirto nustatyti tarpkultūrinės kompetencijos ugdymo poreikį bei ES veikiančių bankų elgsenai, susijusiai su tarpkultūrinių kompetencijų ugdymu, rezultatai. Pateikiami siūlymai ES bankininkystės sektoriaus darbuotojų tarpkultūrinių kompetencijų ugdymui gerinti.Straipsnis anglų kalba
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil