Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

INTERNAL ASSESSMENT OF SCHOOL ACTIVITIES - SWOT ANALYSIS / Vnnútorné hodnotenie činnosti školy – SWOT analýza

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Paška Peter | Sándor Albert

Journal: Technológia vzdelávania
ISSN 1335-003X

Volume: 18;
Issue: 5;
Start page: 12;
Date: 2010;
Original page

Keywords: quality of schools | Internal evaluation | SWOT analysis | Partners of the school | TQM - Total quality management | The PDCA cycle | Methods and techniques of evaluation

ABSTRACT
The first part of the work deals with the internal evaluation of activities of a school with a modified system of quality management TQM. We put emphasis on the internal assessment and we present methods and techniques for evaluating the school functions (education process); in more detail we discuss one of the evaluation methods - the SWOT analysis. We describe its realisation, definition, use of its outcomes, strategies and benefits of implementing the modified TQM philosophy in high schools. In the second part of the work we present the results of a SWOT analysis conducted at a high school for construction and engineering. The analysis relates to the school as a whole, mainly to the improvement of its processes (other than the education process which will be the topic of further works). Consequently we propose recommendations resulting from the SWOT analysis and from a survey conducted upon the results of the SWOT analysis.V prvej časti príspevku sa zaoberáme vnútorným hodnotením činnosti školy so zavedením modifikovaného systému manažérstva kvality TQM. Dôraz kladieme na vnútorné hodnotenie a následne uvádzame metódy a techniky hodnotenia činnosti školy (výučby) a podrobnejšie rozoberáme jednu z metód hodnotenia a to SWOT analýzu. Uvádzame jej prevedenie, vysvetlenie, využitie výsledkov, stratégie a prínosy v systéme zavedenia a uplatnenia modifikovanej filozofie TQM na strednej škole. V druhej časti príspevku prezentujeme výsledky zo SWOT analýzy uskutočnenej na Strednej priemyselnej škole stavebnej. Analýza sa týka školy ako celku, jedná sa predovšetkým o zlepšenie procesov školy okrem vyučovacieho (náplň dalších príspevkov), následne uvádzame odporúčania plynúce zo SWOT analýzy a z dotazovania zostaveného na základe výsledkov SWOT analýzy.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions