Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Inwazyjne zakażenia grzybicze u dzieci z chorobą nowotworową z uwzględnieniem doświadczeń własnych

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Grażyna Sobol | Agnieszka Mizia-Malarz | Katarzyna Musioł | Małgorzata Krupa | Weronika Stolpa | Anna Szyszka | Ewa Walczak | Elżbieta Kuleta-Bosak | Halina Woś

Journal: Medical Mycology
ISSN 1232-986X

Volume: 16;
Issue: 2;
Start page: 67;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: grzybica inwazyjna | schorzenie nowotworowe | dzieci

ABSTRACT
Wprowadzenie: Inwazyjne zakażenia grzybicze (IZG) stanowią najpoważniejsze powikłania infekcyjne bezpośrednio zagrażające życiu pacjentów onkolo­gicznych. Celem pracy była ocena przebiegu klinicznego,ze szczególnym uwzględnieniem trudności diagnostycznych i terapeutycznych, inwazyjnych zakażeń grzybiczych u dzie­ci ze schorzeniami nowotworowymi oparta na doświadczeniach oddziału onkologii i hematologii. Materiał i metody: Badaniem objęto 12 dzieci onkologicznych, u których w trakcie terapii przeciwnowotworowej rozpoznano grzybicę inwazyjną, w tym 6 dzieci z ostrą białaczką i 6 z guzem litym. Wiek dzieci wynosił od 1,5 do 18 lat, średnia 9,5 roku. Analizie poddano objawy kliniczne IZG, liczbę granulocytów w chwili postawienia diag­nozy i czas trwania neutropenii, przeprowadzoną diagnostykę infekcji z uwzględnieniem badań obrazowych, rozpoznanie patogenu grzybiczego, a także zastosowane leczenie i jego wyniki. Wyniki: W badanej grupie dzieci infekcja grzybicza rozwinęła się w okresie głębokiej polekowej neutropenii (WBC: 0,1-0,4 kom./ul). U wszystkich pacjentów stosowano wcześniej szerokospektralną antybiotykoterapię. Wszystkie dzieci (n=12) prezentowały stany gorączkowe, u 3 pacjentów był to jedyny objaw kliniczny, u 9 dodatkowo obserwowano kaszel, u 6 ból w klatce piersiowej. Zmiany osłuchowe typowe dla zapalenia płuc stwierdzono u połowy pacjentów (n=6). U wszystkich dzieci zakażenie zlokalizowane było w płucach, a u 1 dziecka również w wątrobie. Obecność zmian w płucach typowych dla grzybicy stwierdzono na podstawie badania TK klatki piersio­wej, które wykonano u wszystkich dzieci (n=12), zmiany w wątrobie wykazało badanie MR u 5 pacjentów rozpoznano zakażenie Candida, w tym u 4 C. albicans,a u 1 dziecka C. tropicalis. W przypadku 4 pacjentów rozpoznano aspergilozę. U 3 dzieci nie zidentyfikowano zakażenia. Diagnostyka laboratoryjna uwzględniała posiewy krwi, ozna­czanie obecności galaktomannanu i badania PCR. U 11 dzieci uzyskano całkowitą regresję zmian grzybiczych, po terapii trwającej od 18 dni do 189 dni; średni czas lecze­nia przeciwgrzybiczego wynosił 56 dni. U 1 dziecka z ALL rozpoznano masywną aspergilozę płuc, dziecko zmarło mimo natychmiastowej terapii przeciwgrzybiczej. Wnioski: 1. Inwazyjne zakażenia grzybicze są stosunkowo rzadkimi, ale najtrudniejszymi powikłaniami infekcyjnymi u dzieci onkologicznych w związku z obserwowany­mi trudnościami w diagnostyce tych schorzeń, ich długotrwałym przebiegiem, nierzadko opornością na leczenie i w efekcie niekorzystnym skutkiem w postaci koniecz­ności zastosowania przerwy w leczeniu przeciwnowotworowym. 2. Głęboka neutropenia i szerokospektralna antybiotykoterapia wydają się najistotniejszymi czynnikami ryzyka rozwoju grzybic układowych.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil