Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Išorinių pastato atitvarų vertinimas taikant daugiakriterinius metodus Building External Partitions Assesment Using Multi-Criteria Decision Making Methods

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Milena Medineckienė | Modestas Kračka

Journal: Science – Future of Lithuania
ISSN 2029-2341

Volume: 3;
Issue: 2;
Start page: 30;
Date: 2011;
Original page

Keywords: heat loss | partitions | alternatives | objectives | SAW | COPRAS | MEW

ABSTRACT
Straipsnyje pateiktas išorinių atitvarų parinkimo modelis. Nagrinėjami 6 sienų ir langų plotų santykio variantai. Apskaičiuoti šių variantų parametrai: šilumos nuostoliai per pastato sienas, šilumos nuostoliai per pastato langus, šilumos nuostoliai per pastato ilginius šilumos tiltelius, šilumos nuostoliai dėl viršnorminės išorės oro infiltracijos, šilumos pritekėjimas į pastatą iš išorės, pastato suminės energijos sąnaudos, neįvertinus šildymo sistemos efektyvumo, taip pat išorinių atitvarų kainų santykis. Pagal turimus duomenis sudaryta pradinių duomenų matrica. Naudojant daugiakriterinio vertinimo metodus SAW (Simple Additive Weight), COPRAS (COmplex PRoportion ASsessment), ir MEW (Multiplicative Exponential Weighting), buvo apskaičiuotas optimalus langų ir sienų santykio variantas.Straipsnis lietuvių kalbaThe paper presents a model for selection of building’s external elements. Were analyzed 6 variations of walls and windows area ratio. The authors determined the criteria of those alternatives, which are as follows: heat losses through the building external walls, heat losses through the building windows, heat losses through the bearer thermal bridges, heat losses above the rated air infiltration, external heat inflows in the building from the outside, the building’s energy consumption without consideration of heating system performance, and walls and windows price ratio. According to available data, the initial matrix of a problem was determined. By the use of multiple assessment methods, such as SAW (Simple Additive Weight) COPRAS (Complex Proportion Assessment) and MEW (Multiplicative Exponential Weighting) were calculated the optimal variant of a window and wall aria variation.Article in Lithuanian
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program