Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Iron Oxide Contribution to the Modification of Natural Zeolite

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Annamária Mockovčiaková | Zuzana Orolínová | Marek Matik | Pavol Hudec | Erika Kmecová

Journal: Acta Montanistica Slovaca
ISSN 1335-1788

Volume: 11;
Issue: special issue 2;
Start page: 353;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: nitrogen adsorption measurements | structural parameters | nanoparticles | SEM | TEM

ABSTRACT
Prírodný zeolit bol modifikovaný časticami oxidu železa pri vybraných teplotách s cieľom zvýšiť jeho sorpčné vlastnosti. Zmeny po modifikácii boli charakterizované adsorpčnými meraniami, metódami SEM, TEM analýzy a RTG difrakčnou metódou. Efekt častíc oxidu železa na zmeny štruktúrnych vlastností modifikovaného zeolitu sa skúmal na syntetizovaných časticiach oxidu železa pripravených za rovnakých podmienok bez nosiča. Z výsledkov vyplynulo, že hodnoty štruktúrnych parametrov modifikovaných zeolitov ako špecifický povrch, celkový objem pórov, ktoré sú zodpovedné za sorpčné vlastnosti minerálov, sa zvýšili úmerne teplote použitej pri modifikácii zeolitu magnetickými časticami.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?