Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Jakość życia chorych poddanych operacji pomostowania tętnic wieńcowych - porównanie wizualnej skali oceny jakości życia z kliniczną oceną wydolności wieńcowej i krążeniowej (CCS, NYHA) przed i po operacji

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Piotr Suwalski | Grzegorz Suwalski | Krzysztof J. Filipiak | Radosław Wilimski | Franciszek Majstrak | Andrzej Kurowski | Kazimierz B. Suwalski | Grzegorz Opolski

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 5;
Issue: 3;
Start page: 283;
Date: 2003;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: jakość życia | pomostowanie aortalno-wieńcowe

ABSTRACT
Wprowadzenie: Jakość życia stanowi istotny parametr oceny skuteczności leczenia. Potrzebne są wiarygodne, łatwe i tanie narzędzia pomiaru tego parametru. Cel pracy: Ocena korelacji między jakością życia wyrażaną za pomocą skali wizualnej (Visual Analog Scale - VAS) a kliniczną klasyfikacją pacjentów według skal wydolności krążeniowej i wieńcowej - New York Heart Assiociation (NYHA) i Canadian Cardiac Society (CCS). Materiał i metodyka: Do badania włączono grupę 50 kolejnych chorych poddanych operacji pomostowania aortalno-wieńcowego. Zoperowano 12 (24%) kobiet i 38 mężczyzn (76%) w średnim wieku 61 ±;9,8 roku. Nadciśnienie tętnicze stwierdzono u 35 (70%) chorych, cukrzycę typu 2 u 18 (36%) pacjentów, zaburzenia gospodarki lipidowej u 31 (62%) chorych. Osób palących papierosy przed operacją było 14 (28%). W odległe obserwacji istotnej modyfikacji uległy jedynie następujące czynniki ryzyka: palenie papierosów (z 28 do 0% pacjentów), hypercholesterolemia (z 62 do 46% pacjentów). Badanie obejmowało pomiar jakości oycia przed operacją i w okresie między 7 a 11 miesiącem po operacji (średnio 8,5 miesiąca). Dokonywano jednocześnie - w tych samych okresach - klinicznej kwalifikacji chorych według skal wydolności wieńcowej (CCS) i krążeniowej (NYHA), a następnie porównywano pomiędzy sobą uzyskane wyniki w poszczególnych skalach. Wyniki: Po operacji pomostowania obserwowano znamienne polepszenie wydolności wieńcowej (CCS) oraz ogólną poprawę jakości życia (VAS). Ocena jakości życia za pomocą skali wizualnej (VAS) znamiennie korelowała z klasyfikacją według CCS, zarówno w ocenie przed, jak i pooperacyjnej. Wnioski: Skala VAS jest prostą metodą pomiaru jakości życia i nie nastręcza istotnych problemów metodologicznych. Sposób oceny jakości życia przez zastosowanie metody VAS jest łatwy i tani u chorych przed i po operacjach pomostowania aortalno-wieńcowego. Ocena jakości życia za pomocą skali VAS dobrze koreluje ze skalą oceny wydolności wieńcowej Canadian Cardiac Society (CCS) w zakresie przedoperacyjnej oceny dolegliwości, jak również poprawy jakości życia po operacji.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona