Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Job insecurity, burnout and organisational commitment among employees of a financial institution in Gauteng

ADD TO MY LIST
 
Author(s): J Bosman | J H Buitendach | K Laba

Journal: South African Journal of Industrial Psychology
ISSN 0258-5200

Volume: 31;
Issue: 4;
Date: 2005;
Original page

Keywords: Job insecurity | Burnout | Organisational commitment | Employees | Financial institution

ABSTRACT
The objective of this study was to investigate the relationship between job insecurity, burnout and organisational commitment of human resource workers (N = 146) in a financial institution. A cross-sectional survey design was used. The Job Insecurity Questionnaire, Maslach Burnout Inventory-General Survey, Organisational Commitment Questionnaire and a biographical questionnaire were administered. Job insecurity demonstrated a relationship with increased levels of burnout and decreased levels of organisational commitment. Job insecurity was found to hold predictive value with regard to exhaustion, cynicism, and reduced professional efficacy, as well as reduced affective and normative commitment (while controlling for the influence of background variables). Opsomming Die doelstelling van hierdie navorsing was om die verhouding tussen werksonsekerheid, uitbranding en organisasie verbondenheid van menslike hulpbronwerknemers (N = 146) in ’n finansiële instelling te ondersoek. ’n Dwarsneeopname-ontwerp is gebruik. Die Werksonsekerheidvraelys, Maslach Uitbrandingvraelys, Organisasieverbondenheidvraelys en ’n biografiese vraelys is afgeneem. Werksonsekerheid het ’n verband met verhoogde vlakke van uitbranding en verlaagde vlakke van organisasie verbondenheid getoon. Daar is bevind dat werksonsekerheid voorspellingswaarde inhou vir uitputting, sinisme en verminderde professionele doeltreffendheid, sowel as verminderde affektiewe en normatiewe organisasieverbondenheid (terwyl daar gekontroleer is vir die invloed van demografiese verskille).
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?