Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Job insecurity, burnout and work engagement: The impact of positive and negative affectivity

ADD TO MY LIST
 
Author(s): J Bosman | S Rothmann | J H Buitendach

Journal: South African Journal of Industrial Psychology
ISSN 0258-5200

Volume: 31;
Issue: 4;
Date: 2005;
Original page

Keywords: Job insecurity | Burnout | Work engagement

ABSTRACT
The objective of this study was to investigate the relationship between job insecurity, affectivity, burnout and work engagement of employees (N = 297) in a government organisation. A cross-sectional survey design was used. The Job Insecurity Questionnaire, Affectometer 2, Oldenburg Burnout Inventory, and Utrecht Work Engagement Scale were used as measuring instruments. Job insecurity as well as negative and positive affectivity had main effects on burnout and work engagement. Negative affectivity also interacted with job insecurity to influence the burnout and work engagement of employees. No interaction effects were found between positive affectivity and job insecurity. Opsomming Die doelstelling van hierdie studie was om die verband tussen werksonsekerheid, affektiwiteit, uitbranding en werksbegeestering van werknemers (N = 297) in ’n staatsorganisasie te ondersoek. Daar is gebruik gemaak van ’n dwarsdeursnee-opname-ontwerp. Die Werksonsekerheidsvraelys, Affectometer 2, die Oldenburg-Uitbrandingsvraelys en die Utrecht-Werksbegeesteringskaal is as meetinstrumente gebruik. Die resultate het daarop gedui dat werksonsekerheid, sowel as negatiewe en positiewe affektiwiteit hoofeffekte op uitbranding en werksbegeestering gehad het. Uitbranding en begeestering is ook deur die interaksie tussen negatiewe affektiwiteit en werksonsekerheid beïnvloed. Geen interaksie-effekte is tussen positiewe affektiwiteit en werksonsekerheid gevind nie.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?