Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Kadınların İşgücüne Katılımının Belirleyicileri: Ekonometrik bir Analiz = The Determinants of Female Participation to the Labour Force: an Econometric Analysis

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Özlem Ayvaz KIZILGÖL

Journal: Dogus University Journal
ISSN 1302-6739

Volume: 13;
Issue: 1;
Start page: 88;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Kadın İşgücü | Birleştirilmiş Veri Analizi | Logit model

ABSTRACT
The goal of this study is to determine the reasons of why the single and married women living in Turkey, in urban and rural areas do participate the labour force through the 2002-2008 period. In other words, this study aims to search the reasons affecting the women’s decision of working. To this end, the study is conducted via a pooled data set merged by putting together the data gathered from Household Budget Surveys of the years 2002-2008. Logit model analysis is conducted for application. The results of the analysis illustrated that, education level, household income, dependency ratio, ownership of the property and women’s age are the most important factors as to the women’s decision of participating to labour force regarding the married and single women. Furthermore, the number of children reduces the labour force participation in urban areas while increases in rural areas.Bu çalışmada 2002-2008 döneminde Türkiye genelinde, kentsel ve kırsal alanlarda yaşayan evli ve bekar kadınların işgücüne katılımını etkileyen unsurların neler olabileceğinin belirlenmesi, başka bir deyişle, kadınların çalışma kararlarını etkileyen faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla 2002-2008 yıllarına ait Hanehalkı Bütçe Anketlerinden elde edilen veriler bir araya getirilerek birleştirilmiş veri seti ile çalışılmıştır. Uygulamada logit model analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçları; evli ve bekar kadınların işgücüne katılma kararları üzerinde eğitim düzeyinin, hanehalkı gelirinin, bağımlılık oranının, oturulan konutun mülkiyetinin ve kadının yaşının en önemli faktörler olduğunu göstermiştir. Ayrıca, çocuk sayısı kentsel alanda işgücüne katılımı azaltırken kırsal alanda arttırmaktadır.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil