Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Kahramanın Yolculuğu: Beyazperdede Çocukların Kahraman Olma Macerası
The Hero’s Journey: Children’s Adventure Of Being Heroes In Cinema

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Filiz ERDEMİR GÖZE

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 8;
Start page: 1793;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Child | Cinema | Heroism Çocuk | Sinema | Kahramanlık

ABSTRACT
Both in mythological stories -fairy tales and films the heroesalways follows the same first models in their journey. This model isdefined as the core unit of monomyth and it consists of three steps:“Dissociation”, “Initiation” and “Return”. First of all a hero leaves hisdaily and regular life and goes to the region that he is going toexperience his adventure and prove himself. Here he experiences thethings that will make him a hero and thanks to his enemies andbuddies he wins a certain victory by passing some trials. At last thehero comes back to his home from this mysterious adventure with apower which excels the others.In general the hero is described as the man or the woman whoheads to the unknown, shows the courage of going strange placesleaving his/her belongings, home, family and prosperity. Indeed thejourney he makes is his inner journey. Starting from this point, it ispossible to say that in general the concept of hero is attributed to adultman and few women. When it is handled in terms of the children,except the films made for children, in cinema the stages of being a herofor the adults don’t work for the children.The image of the child that changed in the recent movies andanalyzing the process of children’s being hero in adults’ world,composes the subject of this research. In this respect, it is aimed in thisstudy to show that the children experience same processes of being ahero and trials of adults, in the movies that children star but adults’being in the centre concerning the topic.Within the context of this research, two films that children hadthe leading role are analyzed. The first one is the film called “TheReturn” in which the boys star and filmed in Russia in 2003 by AndreiZvyagintsev. The other one is called “Rabbit –Proof Fence” in which girlsstar and this movie was filmed in Australia in 2002 by Philip Noyce.Films were analyzed in the light of the three steps mentioned above(dissociation, initiation and return) which Joseph Campbell put forth inhis book “The Hero With A Thouand Faces” and the subdivisions ofthem. As a result of the movies’ analysis, it came out that the childrenheroes followed the same steps of the heroes in the myths and in bothfilms boys and girls could survive as heroes in the adults’ worldfinishing this adventure successfully. Gerek mitolojik öykülerde ve masallarda gerekse filmlerde, kahramanlar yolculuklarında her zaman aynı arketipsel modeli izlemektedirler. Bu model monomitin çekirdek birimi olarak ifade edilmekte ve üç aşamadan oluşmaktadır: “Ayrılma”, “Erginlenme” ve “Dönüş”. Bir kahraman öncelikle kendi gündelik, olağan dünyasından ayrılarak serüvenini yaşayacağı ve kendini ispat edeceği bölgeye gider. Burada kendisini kahraman yapacak deneyimleri yaşar, dostları ve düşmanları sayesinde çeşitli sınavlardan geçerek kesin bir zafer kazanır. Sonunda kahraman bu gizemli maceradan benzerleri üzerinde üstünlük sağlayan bir güçle ve donanımla evine geri döner.Genel olarak kahraman; sahip olduğu şeyleri, evini, ailesini, yurdunu ve malını mülkünü terkederek, bilinmeyene yönelen, yabancı yerlere gitmek cesaretini gösteren erkek ya da kadın olarak tanımlanmaktadır. Yaptığı yolculuk da aslında kahramanın içsel yolculuğudur. Buradan yola çıkarak sinemada kahramanlık olgusunun genellikle yetişkin erkek ve az sayıda da kadına atfedildiğini söylemek mümkündür. Çocuklar açısından duruma bakıldığında ise, çocuklara yönelik yapılan filmler dışında, sinemada büyüklerin kahraman olma aşamalarının çocuklarda çok da fazla işlemediği görülmektedir.Bu araştırmanın konusunu, son yıllarda yapılan filmlerde değişen çocuk imgesi ve çocukların yetişkinlerin dünyasında kahraman olma süreçlerinin incelenmesi oluşturmaktadır. Bu çerçevede çalışmada, çocukların başrolde olduğu ama konu itibariyle merkezde yetişkinlerin yer aldığı bazı filmlerde çocukların, yetişkinlerin kahraman olma aşama ve sınavlarının aynısını deneyimlediklerinin gösterilmesi amaçlanmıştır.Bu amaç kapsamında araştırmada, başrollerinde çocukların olduğu iki film analiz edilmiştir. Birincisi erkek çocukların başrolde olduğu, 2003 Rusya yapımı, yönetmenliğini Andrei Zvyagintsev’in yaptığı “Dönüş” adlı filmdir. Diğeri ise kız çocukların başrolde olduğu, yönetmenliğini Phillip Noyce’nin yaptığı 2002 Avustralya yapımı “Çit” adlı yapımdır. Filmler yukarıda bahsedilen ve Joseph Campbell’in “Kahramanın Sonsuz Yolculuğu” isimli kitabında ortaya koyduğu üç aşama (ayrılma, erginlenme ve dönüş) ve bu aşamaların alt bölümleri ışığında analiz edilmiştir. Filmlerin çözümlenmesi sonucunda; çocuk kahramanların aynı mitlerdeki kahramanların yolculuğunun aşamalarını takip ettikleri ve iki filmde de kız ve erkek çocukların bu serüveni başarıyla tamamlayarak, yetişkinlerin dünyasında birerkahraman olarak ayakta kalabildikleri ortaya çıkmıştır.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil