Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Kinematická analýza posturálních změn v bipedálním stoji při aplikaci podnětu ze zevního prostředí a modifikaci vizuální scény u pacientů po plastice předního zkříženého vazu Kinematic analysis of postural changes in bipedal stance at application of stimulus from external environment and modifi cation of visual scene in patients with anterior cruciate ligament reconstruction

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Petra Hlavačková | Miroslav Janura

Journal: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Gymnica
ISSN 1212-1185

Volume: 37;
Issue: 4;
Start page: 23;
Date: 2007;
Original page

Keywords: Anterior cruciate ligament (ACL) | proprioception | visual modified scene | 3D videography

ABSTRACT
Tato studie se zabývá změnami postury při modifikované zrakové scéně a při aplikaci podnětu ze zevního prostředí u zdravých jedinců a u pacientů po plastice předního zkříženého vazu (LCA) za nezměněné a modifi kované vizuální scény. Do vyšetřovaného souboru bylo zahrnuto 11 pacientů po plastice LCA a 14 zdravých jedinců. Modifi kace vizuální scény bylo dosaženo prostřednictvím speciálního optického systému Olympus – Eye trek FMD-700. Zevní podnět byl realizován pomocí nárazu letícího míče. K hodnocení posturálních změn jsme využili kinematickou analýzu. U pacientů po rekonstrukci LCA i u zdravých jedinců jsme nejvíce diferencí v jednotlivých způsobech provedení nalezli pro kinematické parametry na dolních končetinách a trupu. U obou skupin probandů jsme zaznamenali podobné tendence k posturálním změnám. Při porovnávání kinematických parametrů mezi skupinou pacientů a zdravých jedinců jsme nalezli rozdíly v poloze horních končetin. Pro dolní končetiny a trup (s výjimkou minimální velikosti úhlu bérec – stehno při modifi kované scéně s reálným podnětem) nejsou rozdíly mezi oběma skupinami statisticky významné. Tears and rupture of the anterior cruciate ligament (ACL), which has an important function in knee joint stability, are very common and more so in sports. ACL injury can be managed in two ways. One alternative pertains to conservative therapy whereas the second variant is surgical intervention (reconstruction). The number of ACL reconstructions has risen recently. The purpose of this study was to analyze the postural changes in bipedal stance at application of a stimulus from external environment and the resultant modifi cation in the visual scene in patients with ACL reconstruction. The examined group consisted of 25 subjects – 11 patients with ACL reconstruction and 14 healthy adults. The external stimulus was realized by striking a fl ying ball; the modifi cation of visual scene was obtained using special glasses. The 3D videography method was applied to evaluate postural changes. The most diff erences during three various monitored measurements were found for kinematic parameters of the lower limbs and the trunk in each group (both patients and healthy subjects). Statistically signifi cant diff erences between the group of patients and healthy subjects (between both groups) were obtained for comparison of measurements with an unmodifi ed visual scene and measurements with a modifi ed visual scene, especially for the elbow and shoulder joints.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil