Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Kjønnsforskjeller i psykisk helse i norske fengsler

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marie-Lisbet Amundsen

Journal: Nordisk Tidsskrift for Helseforskning
ISSN 1504-3614

Volume: 7;
Issue: 2;
Start page: 3;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Innsatte | kjønnsforskjeller | temperament | omfang av rusproblemer | depresjon | angst og selvmordsproblematikk

ABSTRACT
Sammendrag Artikkelen er basert på to studier blant 316 innsatte i syv norske fengsler. Hensikten er å se om det er mulig å finne kjønnsforskjeller når det gjelder spørsmål om opplevelse av egen psykisk helse. Funnene indikerer at det ikke er kjønnsforskjeller når det gjelder spørsmål om temperament, og økonomiske, sosiale, og helsemessige problemer knyttet opp mot bruk av rusmidler. Når det gjelder spørsmål om angst, alvorlig depresjon og selvmordstanker, er det imidlertid store, signifikante kjønnsforskjeller. Kvinner sliter i større grad med angst, alvorlig depresjon og selvmordstanker før soning, og dobbelt så høy andel kvinner som menn har forsøkt å ta sitt eget liv i denne perioden. Under soningsoppholdet sliter imidlertid dobbelt så høy andel menn som kvinner med selvmordstanker.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?