Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Knowledge development in industrial/organisational psychology (South Africa)

ADD TO MY LIST
 
Author(s): H. J. Pietersen

Journal: South African Journal of Industrial Psychology
ISSN 0258-5200

Volume: 31;
Issue: 2;
Date: 2005;
Original page

Keywords: Knowledge development | Industrial/organisational psychology

ABSTRACT
Utilising a meta-theoretical approach, the nature of knowledge development in I/O psychology (SA) is assessed. Analysis of the contents of the South African Journal of Industrial Psychology, shows that: empirical research has very substantially increased and is methodologically sophisticated; knowledge development is still almost exclusively tied to the positivist-empiricist paradigm and relies mostly on adaptations of non-local material. More indigenous research is required. A wider perspective, incorporating culture-sensitive research paradigms, strategies and methods is suggested in order to expand the research (knowledge) base and renew the discipline locally. Opsomming Die stand van kennisontwikkeling in die Bedryfsielkunde (Suid-Afrika) is in oorweging geneem vanuit ’n oorkoepelende, meta-teoretiese benadering tot kennis. Ontleding van die inhoud van die Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Bedryfsielkunde oor die afgelope dekade toon dat: empiriese navorsing substantief toegeneem het en metodologies gesofistikeerd is; dat kennisontwikkeling steeds bykans uitsluitlik plaasvind binne die positiwisties-empiriese paradigma en grootliks aanpassings van nie-plaaslike materiaal verteenwoordig. Meer inheemse navorsing word vereis. ’n Breer beskouing, waarin daar van kultuur-sensitiewe navorsings-paradigmas, -strategiee en -metodes gebruik gemaak word, word voorgehou om die Bedryfsielkunde as vakgebied te verruim en kennisvernuwing plaaslik te bevorder.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions