Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Kokybės vadybos sistemų tobulinimas žinių vadybos aspektu The Development of the Quality Management System in Terms of Knowledge Management

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Romualdas Vitkauskas

Journal: Science – Future of Lithuania
ISSN 2029-2341

Volume: 3;
Issue: 4;
Start page: 113;
Date: 2011;
Original page

Keywords: quality management | knowledge management | inter¬action between quality management and knowledge management | organizational knowledge | quality management principles

ABSTRACT
Kokybės vadybos ir žinių vadybos sąveika mokslinėje literatūroje analizuojama gana plačiai, aptariami įvairūs sąveikos modeliai integruojant šias dvi vadybos teorijas. Tačiau nepakankamai nagrinėjamos konkrečios priemonės, kuriomis būtų galima pagerinti produktų ir paslaugų kokybę pasitelkiant žinių vadybą. Tuo tikslu straipsnyje analizuojami jau egzis­tuojantys kokybės vadybos ir žinių vadybos sąveikos modeliai bei pateikiami Lietuvos pramonės įmonių tyrimo rezultatai, parodantys, kokios organizacinės žinios svarbiausios įgyvendinant kokybės vadybos principus, skirtus kokybei gerinti. Taikant koreliacinės analizės metodą nustatyta, kad egzistuoja ryšys tarp kokybės vadybos principų (procesinio požiūrio, nuolatinio gerinimo, valdymo remiantis faktais) įgyvendinimo lygio ir veiksnių, apibūdinančių produktų ir procesų kokybę (procesų įvykdymo laiko nustatymas, procesų išteklių nustatymas, procesų etapų išlaidų nustatymas, produktų ir (ar) paslaugų rodiklių nustatymas, rodiklių matavimas, rodiklių informacijos rinkimas, informacijos apie proceso trukmę nustatymas ir informacijos apie proceso išlaidas rinkimas).Straipsnis lietuvių kalbaThe interaction of quality management and knowledge man­agement are analyzed quite widely in scientific literature and discussed with reference to various models integrating these two management theories. However, there are not enough precise tools that could provide a possibility of improving the quality of products and services through knowledge management. To this end, the article examines the already existing models for the interaction between quality management and knowledge management. The results of a survey on Lithuanian industry show what organizational knowledge is the most important while implementing quality management principles aimed at improving quality. The correlation analysis method showed the relationship between quality management principles (process approach, continual improvement, management, facts) and the factors defining the product and process quality (the extent of determining process execution time, process resources, costs of process stages, indicators for products and/or services, the dura­tion of the process, the extent of measuring indicators, the extent of collecting information on indicators, the extent of collecting information about the costs of the process).Article in Lithuanian

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions