Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Kompleksy trombina-antytrombina III (TAT) jako markery generacji trombiny u dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Inga Adamska | Anna Szaflarska-Szczepanik | Andrzej Chrobot | Arleta Kulwas | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 4;
Issue: 3;
Start page: 377;
Date: 2002;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: krzepnięcie krwi | kompleksy trombina-antytrombina III | przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby | dzieci

ABSTRACT
Wprowadzenie: Wątroba pełni zasadniczą rolę w procesach krzepnięcia, a ostre i przewlekłe schorzenia wątroby objawiają się przede wszystkim zaburzeniami hemostazy. Celem pracy była ocena stopnia zaburzeń w układzie hemostazy u dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby (p.w.z.w.) typu B lub C w oparciu o pomiar poziomu kompleksów TAT, D-dimerów, współczynnika INR i długości czasu kaolinowo-kefalinowego. Badaniem objęto 100 dzieci z rozpoznanym p.w.z.w. typu B lub typu C w wieku od 3 do 17 lat. Ocenę histopatologiczną bioptatów wątroby przedstawiono według zmodyfikowanej klasyfikacji Scheuera. U każdego pacjenta oznaczono poziom we krwi kompleksów TAT, D-dimerów oraz współczynnik INR i długość czasu kaolinowo-kefalinowego. Wyniki: W grupie dzieci chorych stwierdzono znacznie wyższe poziomy kompleksów TAT, D-dimerów oraz krótszą długość czasu APTT w stosunku do dzieci grupy porównawczej. Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie w zakresie badanych parametrów krzepnięcia krwi u dzieci z p.w.z.w. B i p.w.z.w. C w zależności od stopnia aktywności zapalnej i stopnia włóknienia wątroby. Wniosek: U dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby obserwuje się zwiększoną krzepliwość krwi z cechami podprogowego zespołu wewnątrznaczyniowego wykrzepiania, która w początkowych okresach zaawansowania klinicznego choroby nie wykazuje związku ze stopniem aktywności zapalnej i stopniem włóknienia wątroby.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions