Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Konaklama İşletmelerinde Öz Uyumun İş Performansına Etkisi: Yaşam Doyumunun Aracı Rolü

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Emine KALE

Journal: Journal of Administrative Sciences
ISSN 1304-5318

Volume: 11;
Issue: 21;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

ABSTRACT
Bu çalışmanın temel amacı, çalışanların öz uyumlarının iş performansına yönelik etkisinde yaşam doyumunun aracı rolünü belirlemektir. Araştırmanın evrenini Kapadokya bölgesinde yer alan dört ve beş yıldızlı otel çalışanları oluşturmaktadır. Evrenin tamamı araştırma kapsamına dâhil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır ve araştırma sonunda 176 geçerli anket toplanmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre, öz uyumun bütün boyutları ile (dışsal, içe yansıtma, tanımlanmış, içsel) iş performansı arasında pozitif düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca hiyerarşik regresyon analizi sonuçlarına göre; tanımlanmış öz uyum boyutunun iş performansına yönelik etkisinde bireylerin yaşam doyumu aracı rolü tespit edilirken; dışsal, içe yansıtma ve içsel öz uyum boyutlarının, iş performansına yö-nelik etkisinde yaşam doyumunun bir etkisi görülmemiştir
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil