Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Kümelenmiş Verilerde İşlem Karakteristiği Eğrisi (İKE) Altında Kalan Alanın Tahmini

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Derya ÖZTUNA | Can ATEŞ | Salih Sinan GÜLTEKİN | Yasemin GENÇ

Journal: Turkiye Klinikleri Journal of Biostatistics
ISSN 1308-7894

Volume: 3;
Issue: 2;
Start page: 57;
Date: 2011;
Original page

Keywords: Tanısal testler | olağan | veri toplama | duyarlılık ve özgüllük

ABSTRACT
Amaç: Tıp alanında tanı testlerinin doğruluğunun tanımlanmasında kullanılan çeşitli ölçütler bulunmaktadır. Bu ölçütlerden en yaygın olarak kullanılanı işlem karakteristiği eğrisi (İKE) altında kalan alandır. İKE altında kalan alanın tahmin edilmesinde kullanılan yöntemler örneklemdeki test sonuçlarının bağımsız olduğu varsayımını temel alır. Fakat bazı çalışmalarda aynı denekten (kümeden) birden fazla sayıda gözlem alınması durumu ile karşılaşılmaktadır. Bu durumda İKE altında kalan alanın tahmininde aynı kümedeki ölçümler arasındaki korelasyonu göz önüne alan yöntemler kullanılmalıdır. Bu çalışmanın amacı, kümelenmiş verilerde İKE altında kalan alanın ve standart hatasının tahmin edilmesinde Obuchowski tarafından geliştirilen yöntemin tanıtılması ve sağlık alanından bir örnek üzerinde uygulanmasıdır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda, kümelenmiş verilerde İKE altında kalan alanın ve standart hatasının tahmin edilmesi ile ilişkili iki İKE altında kalan alanın karşılaştırılması için Obuchowski tarafından geliştirilen yöntem tanıtılmış ve nükleer tıp alanından bir veri üzerinde uygulaması yapılmıştır. Bu çalışmada, sayım hızı ölçümlerinin, histopatolojik yönteme göre tanı performansını değerlendirmek için cilt üzerinden, vücut içinden ve vücut dışından olmak üzere 3 farklı ölçüm alınmıştır. Bulgular: Cilt üzerinden alınan ölçümlerden elde edilen İKE altında kalan alan tahmini (0.702), vücut içinden (0.916) ve vücut dışından (0.966) elde edilenlerden istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük iken; vücut içinden ve vücut dışından elde edilenler arasında farklılık bulunmamıştır (p=0.322). İKE altında kalan alan tahminleri, küme içi korelasyon yapısının göz ardı edildiği standart yöntemden elde edilenlerle aynı olup, standart hata tahminleri standart yöntemle elde edilenden daha yüksek bulunmuştur. Sonuç: Kümelenmiş verilerde İKE altında kalan alanın tahmininde küme içi korelasyonu hesaba katan yöntemler kullanılmalıdır.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program