Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Kurucaova Polyesinin Jeomorfolojisi (Kırıkhan/Hatay)
The Geomorphology Of Kurucaova Polje (Kırıkhan/Hatay)

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Emre ÖZŞAHİN

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 7;
Start page: 827;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Karst | polje | karst geomorphology | Amanos Mountains | Kurucaova Polje Karst | Polye | Karst Jeomorfolojisi | Amanos Dağları | Kurucaova Polyesi

ABSTRACT
Kurucaova Polje, Middle Amanus Mountains is located in thecontrol of a fault developing paleovalley tectono-karstic depression thatformed as a result of karst processes. Other than in the presence ofcarbonate rocks that are effective in the development process toanother, provided that the water contact with the ground for a long timepaleovalley structure, has been the most important factor induces theformation of polje. Faulting accompanied by other factors that areeffective in the formation of the developing polje karstification.Explanation of geomorphological features and the development ofstudy was to Kurucaova Polje. Thus, important evidence about theformation and development of this region detected in the geologicalpast.During the study, both as a priority issue, both in terms of therelevant literature is reviewed. The findings were compared withdetailed maps of topography and geology. The maps on the GeographicInformation Systems (GIS) analyzes were conducted on a variety ofmethods and techniques using and working maps. In this study, themain base map sheet with 1:25.000 scale topographic ANTAKYA-O36-c4 geological maps of different scales are used. In addition, RemoteSensing (RS) satellite imagery in a variety of recent methodology used.Accompanied by field studies in all these activities have been auditedand tested for accuracy on-site interviews and observation methods.Finally, since the Middle Miocene Kurucaova Polje Neotectonicmovements and karstification processes that operates within theframework of a joint association formed and Plio-Quaternary phasereaches the top of this formation process is understood. Someapplications must be made at certain stages in terms of current usepolje. At this point, start to operate in a planned way to the mineopened, polje field of agricultural or livestock purposes (could be eitherway), and some are designed for nature enthusiasts of polje with theuse of the natural values for the purpose of ecotourism-related activitiesor the completion of jeomorfoturizm should be provided. Kurucaova Polyesi, Amanos Dağları’nda (Orta Amanoslar) üzerinde yer almakta olup, flüvyal karakterli bir paleovadinin fay kontrolünde gelişen karstlaşma etkinliği sonucunda oluşmuş polye graben özelliğinde tektono-karstik bir depresyondur. Karstlaşmanın gelişiminde etkili olan karbonatlı kayacın varlığından başka, suyun zeminle uzun süre temasının sağlandığı paleovadi yapısı, polyenin oluşumunu başlatan en önemli etken olmuştur. Polyenin oluşumunda etkili olan diğer etken ise faylanma eşliğinde gelişen karstlaşmadır.Makalede, Kurucaova Polyesi’nde karstlaşma üzerinde rol oynayan etmenler incelenmiş ve jeomorfolojik gelişim ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla öncelikli olarak hem konu, hem de alan bakımından ilgili literatür gözden geçirilmiştir. Elde edilen bulgular topografya ve jeoloji haritalarının detaylı irdelenmesiyle karşılaştırılmıştır. Bu haritalar üzerinden Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yöntem ve tekniklerinden yararlanılarak çalışma haritaları oluşturulmuştur. Çalışmada temel altlık harita olarak 1/25.000 ölçekli ANTAKYA-O36-c4 topografya paftası ile değişik ölçeklerdeki jeoloji haritalarından yararlanılmıştır. Yapılan faaliyetler arazi çalışmaları eşliğinde denetlenerek, metne aktarılmıştır.Sonuçta, Kurucaova Polyesi’nin Orta Miyosen’den beri etkinliğini sürdüren Neotektonik hareketler ve karstlaşmanın birlikteliği çerçevesinde oluştuğu ve Pliyo-Kuvaterner’de bu oluşum sürecinin en üst safhasına ulaştığı anlaşılmıştır. Polyenin güncel kullanımı açısından bazı uygulamaların da belli aşamalarda yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda öncelikle, işletmeye açılan maden ocağının daha planlı bir şekilde faaliyet göstermesi, polye sahasının tarımsal veya hayvancılık amaçlı olarak (her iki şekilde de olabilir) dizayn edilmesi ve bazı doğa meraklıları açısından polye alanının doğal değerlerinin ekoturizm veya jeomorfoturizm amaçlı olarak kullanımı ile ilgili faaliyetlerin tamamlanması sağlanmalıdır.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions