Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Kvalitative aspekter ved innføring av mobile røntgentjenester til sykehjem. En studie av tre faggruppers forventninger.

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Elin Rødahl Thingnes | Ragna Stalsberg

Journal: Nordisk Tidsskrift for Helseforskning
ISSN 1504-3614

Volume: 6;
Issue: 2;
Start page: 14;
Date: 2011;
Original page

Keywords: mobile røntgentjenester | sykehjemspasienter | kvalitetsutvikling | tverrfaglig samarbeid | fokusgrupper

ABSTRACT
Bakgrunn: Det er et nasjonalt mål å øke kvaliteten i helsetjenesten for eldre gjennom å bedre samhandlingen mellom kommunalhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. For å lette belastningen på eldre i sykehjem, er et av tiltakene å tilby mobile røntgentjenester til sykehjemmene, som et alternativ til røntgenundersøkelse på sykehus. Hensikt: Å belyse aspekter som oppleves viktige for sykepleiere, hjelpepleiere og radiografer ved innføring av mobile røntgentjenester til sykehjem.Metode: Tre fokusgruppeintervju med henholdsvis seks radiografer, fem sykepleiere og seks hjelpepleiere. Resultat: Trygghet for bruker og behandler/pleier, kontinuitet i samarbeidet og effektiv ressursbruk framtrer som de viktigste felles forventningene. De tre faggruppene peker til dels på forskjellige elementer, men har et felles overordnet fokus på tjenestens kvalitet. Konklusjon: Selv om innføringen av mobile røntgentjenester til sykehjem krever gode rutiner for samarbeid og kontinuitet mellom alle ledd, har tjenesten et stort potensial for å bidra til kvalitetsutviklingen i helsetjenesten for eldre.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions