Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Kvaliteter hos hjelperen som bidrar til å forebygge trusler og vold fra klienter

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ole Greger Lillevik | Lisa Øien

Journal: Nordisk Tidsskrift for Helseforskning
ISSN 1504-3614

Volume: 6;
Issue: 2;
Start page: 84;
Date: 2011;
Original page

Keywords: vold | trusler | utagering | personlig kompetanse | prediksjon | forebygging

ABSTRACT
Artikkelen beskriver personlige kvaliteter hos hjelperen som bidrar til å forebygge trusler og vold fra klienter. Det er gjennomført semistrukturerte intervju med ansatte innenfor rus - og psykiatritjeneste, demensomsorg, boliger for utviklingshemmede og barnevernsinstitusjoner. I analysen er det brukt 3-trinns strukturanalyse. Studien viser at når den ansatte er opptatt av å forstå voldens mening, og vil klienten vel, bidrar dette til å forebygge og dempe aggresjon fra klienten. Artikkelforfatterne ser på dette som et perspektivvalg i møte med klienten, og viser til fenomenologisk hermeneutisk - kunnskapstradisjon. Denne innstillingen, eller holdningen, er en integrert del av hjelperens personlige kompetanse, og innebærer en anerkjennelse av klientens perspektiv. Artikkelen framhever personlig kompetanse hos hjelperen som en faktor når det gjelder å forebygge trusler og vold. Når personlige kvaliteter blir viktige i forebygging av trusler og vold, bør dette få konsekvenser for opplæring på arbeidsplassene og i fagutdanningene, og for rekruttering av ansatte.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?