Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

L'aportació dels metges de Lleida a l'educació física catalana del segle XIX La aportación de los médicos de Lérida a la educación física catalana del siglo XIX The contribution of Lérida doctors to catalan physical education in the XIX century

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Javier Torrebadella Flix

Journal: Temps d'Educació
ISSN 2014-7351

Issue: 43;
Start page: 109;
Date: 2013;
Original page

Keywords: Lleida | educació física | gimnàstica | Lluís Roca Florejachcs | Tomàs Casals Ibars | Carlos Amat Zesvas | Martina Castells Ballespí | historia de l'educació / Lleida | éducation physique | gymnastique | Lluís Roca Florejachcs | Tomás Casals Ibars | Carlos Amat Zesva

ABSTRACT
A partir de la primera meitat del segle XIX a la ciutat de Lleida, els metges van esdevenir un referent per a propagar els coneixements i desenvolupament de l’educació física i els exercicis gimnàstics. Aquestes aportacions s’inicien a partir de la segona meitat del segle XIX amb les principals manifestacions professionals i acadèmiques de Lluís Roca, Tomàs Casals, Carlos Amat o Martina Castells. L’impacte institucional i social en l’exercici de la professió d’aquests i altres metges va capgirar a Lleida la percepció popular que es tenia dels exercicis gimnàstics, sovint considerats unes activitats arriscades pròpies dels d’acròbates de circ o sota la influència militar. Les intervencions propagandístiques d’aquests metges van esdevenir els primers referents en la institucionalització oficial de l’educació física escolar i pública de Lleida. ______________________________________________________ À partir de la première moitié du XIXe siècle dans la ville de Lérida (Espagne), les médecins sont devenus une référence pour la propagation des connaissances et du développement de l'éducation physique et des exercices de gymnastique. Ces contributions ont commencé dès la première moitié du XIXe siècle avec les principales manifestations professionnelles et académiques de Luis Roca, Tomás Casals, Carlos Amat ou Martina Castells. L'impact institutionnel et social dans l'exercice de la profession de ces médecins, et d'autres, bouleversa la perception populaire que l'on avait des exercices de gymnastique, fréquemment considérés comme des activités dangereuses propres des acrobates de cirque ou des militaires. Les interventions de propagande de ces médecins se sont converties en premières références quant à l'institutionnalisation officielle de l'éducation physique scolaire et publique de Lleida (Espagne).A partir de la primera mitad del siglo XIX en la ciudad de Lérida, los médicos se convirtieron en un referente para propagar los conocimientos y desarrollo de la educación física y los ejercicios gimnásticos. Estas aportaciones se inician a partir de la segunda mitad del siglo XIX con las principales manifestaciones profesionales y académicas de Luis Roca, Tomás Casals, Carlos Amat o Martina Castells. El impacto institucional y social en el ejercicio de la profesión de estos y otros médicos dio la vuelta a la percepción popular que se tenía en Lérida acerca de los ejercicios gimnásticos, con frecuencia considerados unas actividades arriesgadas propias de los de acróbatas de circo o bajo la influencia militar. Las intervenciones propagandísticas de estos médicos se convirtieron en los primeros referentes en la institucionalización oficial de la educación física escolar y pública de Lérida.In the first half of the 19th century in Lérida, (Spain) doctors began to play a key role in the dissemination of knowledge and the development of physical education and gymnastic exercises. The first contributions were made through the main professional and academic results of Luis Roca, Tomás Casals, Carlos Amat and Martina Castells. The institutional and social impact of the work of these and other doctors changed the popular perception of gymnastic exercises in Lleida (Spain) at the time, which were frequently considered risky activities carried out by circus acrobats or under military influence. The dissemination activities of these doctors became the first points of reference in the official institutionalization of school and public physical education in Lleida.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program