Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

L’ajuda entre iguals: anàlisi d’experiències escrites Help among equals: Analysis of written experiences La ayuda entre iguales: Análisis de experiencias escritas

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Maribel Cerda Toledo, de la

Journal: Temps d'Educació
ISSN 2014-7351

Issue: 41;
Start page: 81;
Date: 2011;
Original page

Keywords: educació en valors | aprenentatge servei | ajuda entre iguals | anàlisi d’experiències | education in values | service-learning | help among equals | analysis of experiences

ABSTRACT
Aquest article es centra en l’ajuda entre iguals, una modalitat de pràctiques d’aprenentatge servei en què els educadors aprofiten una diferència existent entre alumnes per a institucionalitzar una relació d’ajuda. Es tracta d’una proposta que ofereix elevades possibilitats educatives atesa la seva naturalesa ja que alhora que permet treballar qüestions acadèmiques, origina alguns dinamismes pedagògics bàsics per al creixement i la construcció personal i social. I és que l’ajuda entre iguals es basa en un mecanisme fonamental d’educació moral: les relacions cara a cara entre companys. La recerca que presentem es correspon amb una anàlisi d’experiències escrites i es planteja dos objectius fonamentals: determinar quin és l’estat de l’ajuda entre iguals a la tradició pedagògica escrita, i sistematitzar, definir i caracteritzar l’ajuda entre iguals. ______________________________________________ Cet article se centre sur l’aide entre égaux qui est une modalité de pratiques d’apprentissage service dans lesquelles les éducateurs profitent d’une différence existant entre les élèves pour institutionnaliser une relation d’aide. Il s’agit d’une proposition qui offre d’importantes possibilités éducatives compte tenu de sa nature car elle permet en même temps de travailler des questions académiques, et qu’elle est à l’origine de certains dynamismes pédagogiques de base pour la croissance et la construction personnelle et sociale. C’est que l’aide entre égaux se base sur un mécanisme fondamental d’éducation morale : les relations face à face entre compagnons. La recherche que nous présentons correspond à une analyse d’expériences écrites et présente deux objectifs fondamentaux : déterminer l’état de l’aide entre égaux dans la tradition pédagogique écrite, d’une part, et systématiser, définir et caractériser l’aide entre égaux, d’autre part.This article focuses on help among equals, a mode of service-learning practice in which the educators take advantage of an existing distinction among the students to set up a relation of support. It is a proposal which offers great educational potential due to its nature as it enables academic work to be tackled and gives rise to some learning dynamics which are basic for personal and social building and growth. After all, help among equals is based on a fundamental mechanism of moral education: face-to-face relationships with colleagues. The research we present corresponds to an analysis of written experiences and has two fundamental objectives: to determine the status of help among equals in the written tradition of pedagogy, and to organise, define and characterise help among equals.Este artículo se centra en la ayuda entre iguales, una modalidad de prácticas de aprendizaje servicio en que los educadores aprovechan una diferencia existente entre alumnos para institucionalizar una relación de ayuda. Se trata de una propuesta que ofrece elevadas posibilidades educativas dada su naturaleza ya que a la vez que permite trabajar cuestiones académicas, origina algunos dinamismos pedagógicos básicos para el crecimiento y para la construcción personal y social. Y es que la ayuda entre iguales se basa en un mecanismo fundamental de educación moral: las relaciones cara a cara entre compañeros. La investigación que presentamos se corresponde con un análisis de experiencias escritas y se plantea dos objetivos fundamentales. En primer lugar, determinar cuál es el estado de la ayuda entre iguales en la tradición pedagógica escrita. En segundo lugar, sistematizar, definir y caracterizar la ayuda entre iguales.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions