Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Leczenie farmakologiczne chorych na nawrotowe idiopatyczne zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej oka

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jerzy Szaflik | Artur Bachta | Maciej Kulig | Mateusz Tłustochowicz | Andrzej Stankiewicz | Witold Tłustochowicz

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 49;
Issue: 6;
Start page: 397;
Date: 2011;
Original page

Keywords: zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej oka | nawrotowe zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej oka | idiopatyczne zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej oka | leki przeciwreumatyczne modyfikujące przebieg choroby

ABSTRACT
Nawrotowe zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej oka(ZPOBN) to choroba autoimmunologiczna, która u ok. 20% chorychdoprowadza do trwałego ciężkiego upośledzenia widzenia lub ślepotyi, co z tego wynika, ciężkiego kalectwa i istotnego pogorszeniajakości życia. Dlatego oprócz intensywnego leczenia fazy ostrejzapalenia i jej powikłań bardzo ważne jest leczenie przewlekłe wceluutrzymania remisji w możliwie jak najdłuższym czasie. Aż u 50%chorych na nawrotowe ZPOBN nie udaje się potwierdzić współistnieniażadnej choroby układowej. Sytuacja ta, określana mianemidiopatycznego ZPOBN (IZPOBN), stwarza duże problemy w doborzestrategii terapeutycznej. Tym niemniej uważa się, że IZPOBN możebyć pierwszym, zwiastunowym objawem spondyloartropatii, którynawet o kilkadziesiąt lat może wyprzedzać pojawienie się objawówtypowych dla tego zespołu chorobowego. Dotychczas na tematskuteczności terapii IZPOBN lekami z grupy leków przeciwreuma -tycz nych, które modyfikują przebieg tej choroby, opublikowanojedynie pojedyncze doniesienia uwzględniające obserwacje małychgrup pacjentów.Przedstawione w niniejszym artykule zalecenia do leczenia systemowegoIZPOBN zostały opracowane na podstawie doświadczeńośrodków klinicznych, w których praktykują autorzy artykułu, orazanalizy dostępnych opracowań naukowych.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?