Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Les cançons en els contes de tradició oral. Metanàlisi del repertori tradicional català

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Lluís Folch i Soler | Josep Gustems Carnicer

Journal: Temps d'Educació
ISSN 2014-7351

Issue: 35;
Start page: 213;
Date: 2008;
Original page

ABSTRACT
Aquest article pretén analitzar les cançons presents en contes tradicionals catalans recollides a les antologies més importants de cançó i conte a Catalunya. Inicialment es fa un repàs de la importància del conte en el desenvolupament de l'infant i del simbolisme associat, per passar a fer un resum dels principals trets diferencials de la cançó tradicional i en concret de la cançó tradicional catalana. A continuació es procedeix a una metanàlisi dels continguts musicals presents a les divuit cançons que figuren dins dels contes, en els aspectes melòdics, rítmics, textuals, formals i mètrics. Per acabar es presenten els resultats obtinguts de l'anàlisi efectuada, i una bibliografia d'aprofundiment del tema.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program